Oficyna Wydawnicza

Procedura wydawnicza

 1. Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie publikuje oryginalne wydawnictwa wnoszące istotny wkład w rozwój nauki, recenzowane monografie naukowe, skrypty, podręczniki, materiały konferencyjne, inne pomoce dydaktyczne itd. 
 2. Zgłoszenia publikacji mogą składać autorzy będący pracownikami PANS w Nysie, jak również autorzy zewnętrzni. Zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok.
 3. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Kolegium Redakcyjne PANS w Nysie, biorąc pod uwagę profil publikacji, tematykę, oryginalność i przydatność dla odbiorców.
 4. Oficyna Wydawnicza stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych. Prace sprawdzane są przez wydawnictwo w programie antyplagiatowym plagiat.pl.
 5. Wydawnictwo przeciwdziała zjawiskom ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła).
 6. Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu.
 7. Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych oświadczeń autorów, regulujących zakres obowiązków wydawnictwa i autorów oraz wszelkie sprawy prawne.
 8. Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces recenzyjny oraz redakcyjny. 
 9. Oficyna Wydawnicza zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 10. Przebieg procedury wydawniczej:
 • proces wydawniczy inicjuje zgłoszenie publikacji do planu wydawniczego
 • zgłoszenie publikacji następuje poprzez formularz zgłoszeniowy zawierający m.in. krótki opis publikacji, zasadność jej wydania
 • formularz wypełnia dziekan wydziału zainteresowanego publikacją lub autor/redaktor publikacji i składa go w siedzibie OW lub przesyła drogą mailową
 • w przypadku gdy autorem/ami, redaktorem/ami są osoby spoza Uczelni wnioskodawca sam składa formularz zgłoszeniowy i nie musi dołączać dodatkowej rekomendacji dziekana, wymagana jest w tym przypadku komercyjna umowa wydawnicza
 • na podstawie zgłoszenia publikacja zostaje przekazana do zaopiniowania przez Kolegium Redakcyjne, w celu wpisania do planu wydawniczego, zatwierdzanego przez Senat PANS
 • w przypadku wniosku o druk ukończonej publikacji materiały składające się na nią przekazywane są w formie elektronicznej wraz z formularzem zgłoszeniowym; w przypadku wniosku o druk planowanej publikacji wymagany jest krótki opis charakteryzujący publikację, a materiały składające się na nią przekazywane są w formie elektronicznej po jej ukończeniu w terminie późniejszym
 • w ocenie wewnętrznej (przez Kolegium Redakcyjne OW) służącej wstępnej kwalifikacji publikacji uwzględniane są następujące elementy: zgodność rodzaju publikacji i jej tematyki z profilem wydawniczym, oryginalność tematyczna, wartość merytoryczna, naukowa 
 • w przypadku pozytywnej decyzji praca zostaje sprawdzona przez system antyplagiatowy
 • jeśli antyplagiat potwierdzi oryginalność pracy, wdrażany zostaje etap recenzowania publikacji
 • jeśli wynik antyplagiatu potwierdza nieoryginalność pracy, plagiat, autoplagiat praca zostaje odrzucona, informacja w tej sprawie przekazywana jest autorowi/autorom
 • procedura wydawnicza przygotowania tekstu do druku uruchamiana jest po uzyskaniu pozytywnych recenzji, w przypadku recenzji negatywnych publikacja nie zostaje przyjęta do druku – [zob. procedura recenzowania]
 • recenzje wydawnicze wykonywane są z zachowaniem norm etyki wydawniczej [zob. zasady etyki wydawniczej]
 • w przypadku konieczności wprowadzenia poprawek wskazanych w recenzji, procedura wydawnicza przygotowania tekstu do druku uruchamiana jest po zastosowaniu się autora/redaktora do uwag recenzenckich i przekazania poprawionych materiałów do Oficyny Wydawniczej
 • przygotowanie tekstu do druku obejmuje redakcję tekstu, korektę językową, korektę techniczną dostarczonych do OW materiałów, przekazanie ich do składu oraz korekty składu komputerowego publikacji
 • publikacja po składzie przekazywana jest autorowi/redaktorowi do wglądu
 • poprawki, uwagi przekazane przez autora/redaktora zostają uwzględnione w trakcie korekt/y
 • autorowi/redaktorowi przedstawiany jest projekt okładki z prośbą o akceptację do druku
 • ostateczny tekst publikacji po korektach zostaje przesłany do autora/redaktora z prośbą o akceptację do druku
 • po uzyskaniu akceptacji autora/redaktora publikacji do druku finalizowana jest procedura wydawnicza, której efektem końcowym jest wydana książka
 • na każdym etapie procesu wydawniczego Oficyna Wydawnicza ściśle współpracuje z autorami oraz redaktorami, w celu stworzenia rzetelnego, profesjonalnego, spełniającego normy etyki intelektualnej i wydawniczej dzieła