Oficyna Wydawnicza

Zasady etyki publikacji

 1. Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics, dostępny https://publicationethics.org).
 2. Wymienione poniżej zasady etyki wydawniczej dotyczą wszystkich publikowanych przez Oficynę recenzowanych monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
 3. Stosowanie zasad etyki publikacyjnej obejmuje trzy zasadnicze podmioty związane z procesem wydawniczym podejmowanym w Oficynie Wydawniczej, tj. wydawnictwo (wydawcy), autorów/redaktorów oraz recenzentów na każdym etapie pracy nad publikacją. 
  Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji zobowiązane są do zapoznania się ze standardami zasad etyki publikacyjnej stosowanymi w Wydawnictwie.

OBOWIĄZKI WYDAWCY:

 • przestrzeganie obowiązujących norm etycznych i intelektualnych, a także norm wydawniczych 
 • dbanie o rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny
 • przyjmowanie publikacji zgodnie z określoną procedurą wydawniczą
 • dbanie o przestrzeganie zasad etyki wydawniczej przez wszystkie podmioty biorące udział w procesie wydawniczym
 • przestrzeganie zasady obiektywności w każdym aspekcie związanym z publikacją książki
 • dochowanie standardów procedury recenzyjnej oraz wszelkich reguł, które mają gwarantować odpowiednią jakość merytoryczną publikacji
 • dbanie o właściwy dobór recenzentów
 • realizowanie procedury antyplagiatowej, a także działań z zakresu guest authorship i ghostwriting,
 • poszanowanie autorskich praw osobistych autorów
 • zachowanie zasady poufności, tj. nieujawnianie informacji na temat zgłoszonych publikacji osobom nieupoważnionym oraz zachowanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych

OBOWIĄZKI AUTORA:

 • zagwarantowanie rzetelności i oryginalności przedstawionych w publikacji wyników badań – zgłaszanie tekstów własnych i oryginalnych, nienaruszających praw osób trzecich, nigdzie nie publikowanych wcześniej 
 • przestrzeganie zasady autorstwa – w przypadku wieloautorstwa określanie wkładu poszczególnych osób w powstanie pracy
 • wskazanie wykorzystanych prac innych autorów (tekstu/ilustracji), umożliwienie identyfikacji źródeł cytowanych w pracy badań poprzez staranność w przytaczaniu cytatów oraz sporządzaniu bibliografii 
 • przestrzeganie obowiązujących wymogów - formalnych i technicznych, niezwłoczne ustosunkowanie się do wszystkich uwag wydawcy lub recenzenta na każdym etapie procesu wydawniczego
 • natychmiastowe powiadomienie wydawcy w przypadku zauważenia przez autora/redaktora znaczących, rażących błędów w swojej publikacji
 • złożenie odpowiedniego oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na wydawcę i udzieleniu wydawcy licencji na rozpowszechnianie dzieła oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zawarcie umowy wydawniczej z autorem).

OBOWIĄZKI REDAKTORA NAUKOWEGO:
(w przypadku publikacji zbiorowych)

 • podejmowanie decyzji o zakwalifikowaniu materiału do publikacji zbiorowej, podstawowym kryterium przy przyjmowaniu tekstów powinny być: wartość naukowa pracy, oryginalność ujęcia tematu oraz przejrzystość wywodu
 • dbałość o rzetelność naukową publikowanych prac, w przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) redaktor naukowy zobowiązany jest podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej
 • współpraca z autorami pracy zbiorowej, informowanie ich o naniesionych poprawkach w ramach redakcji naukowej i upewnienie się, że akceptują oni zaproponowane zmiany

 
OBOWIĄZKI RECENZENTA:

 • recenzent zobowiązany jest wykonać recenzję w ustalonym terminie, jeżeli z niemożliwych wcześniej do przewidzenia powodów nie jest w stanie dotrzymać terminu, powinien niezwłocznie o tym poinformować 
 • przestrzeganie zasady poufności - ujawnianie bądź omawianie treści dokumentów przesłanych do recenzji osobom trzecim jest niedopuszczalne, za wyjątkiem osób upoważnionych przez wydawnictwo
 • przestrzeganie zasady zachowania obiektywizmu - obiektywna i rzetelna ocena przedłożonej pracy - opiniowanie publikacji poprzez odpowiednie argumentowanie
 • recenzja musi zawierać jednoznaczną rekomendację dotyczącą przekazania pracy do publikacji lub jej odrzucenia
 • niezwłoczne zgłoszenie wydawcy fragmentów tekstu, co do których zachodzi podejrzenie nierzetelności naukowej oraz wskazanie na podobieństwo do innych prac noszące znamiona plagiatu 
 • recenzent nie może wykorzystywać treści recenzowanych prac dla swoich potrzeb naukowych