Administracja

Zagadnienia na egzamin dyplomowy - studia I stopnia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – kierunek administracja - studia I stopnia 2023/2024

Zagadnienia z przedmiotów kierunkowych:

 • Co to są finanse publicznych i do czego służą?
 • Czym jest bezpośrednia ochrona fizyczna – wyjaśnić realizację działań ochronnych?
 • Czym jest działalność gospodarcza?
 • Czym jest projekt? Co powinna zawierać Karta Projektu – wybranego prze Pana/nią?
 • Decyzja. Decydent. Typy decyzji.
 • Elementy prawa międzynarodowego. Elementy umowy międzynarodowej.
 • Fazy procesu decyzyjnego.
 • Formy odpowiedzialności urzędnika.
 • Instytucja przedawnienia w prawie cywilnym – pojęcie, skutki, okresy przedawnienia, podaj 2 przykłady terminu przedawnienia roszczeń z umów nazwanych.
 • Jakie media są najskuteczniejsze w dotarciu do szerokiej publiczności w celu informowania o działaniach administracji?
 • Jakie przykładowe kompetencje posiada administracja publiczna w systemach ratowniczych w Polsce?
 • Jakie są powszechne źródła prawa pracy?
 • Jakie wyróżniamy decyzje ze względu na naukę administracji? Krótko objaśnij.
 • Jakie wyróżniamy uwarunkowania etyki zawodowej?
 • Jakie znasz sposoby dozoru i ochrony mienia?
 • Kiedy i w jakim celu prowadzi się mediacje w administracji publicznej? Jakie cechy powinien posiadać mediator?
 • Kontrola. Definicja, rodzaje, kryteria. Różnica między kontrolą a nadzorem.
 • Kto powołuje centralne organy administracji rządowej a kto tworzy administrację rządową?
 • Obowiązki przedsiębiorcy przy założeniu wybranej formy działalności gospodarczej.
 • Omów istotne cechy jednej z umów nazwanych wymienionych w kodeksie cywilny, wskaż okres przedawnienia roszczeń z takiej umowy.
 • Omów katalog obowiązków pracownika administracji publicznej.
 • Omów kompetencje komunikacyjne pracownika administracji publicznej.
 • Omówić elementy składowe planu ochrony wybranego budynku.
 • Omówić i wyjaśnić różnice między negocjacjami a mediacjami w administracji publicznej?
 • Omówić znaczenie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w realizacji zadań Rady Ministrów.
 • Podaj definicję i krótko opisz cel zamówień publicznych.
 • Podstawowe pojęcia prawa gospodarczego: działalność gospodarcza, przedsiębiorca, CEIDG.
 • Pojęcie terminu w prawie cywilnym – rodzaje, sposób liczenia.
 • Pojęcie własności – treść i wykonywanie prawa własności w k.c.
 • Proszę opisać właściwą postawa urzędnika.
 • Przedstaw i omów co najmniej 3 zasady prawa cywilnego.
 • Przedstawić na przykładzie proces rekrutacji na wybrane stanowisko w administracji.
 • Przedstawić schemat realizacji zadań w wybranym dziale administracji rządowej.
 • Rola  rzecznika prasowego w tworzeniu wizerunku w administracji publicznej.
 • Scharakteryzować cele komunikacji publicznej w administracji.
 • Scharakteryzować obiekty IK w powiecie nyskim.
 • Scharakteryzować proces kadrowy w organizacji.
 • Scharakteryzuj funkcje budżetu państwa. Szczegółowo omów dwie wybrane.
 • Scharakteryzuj Radę Europy – przedstaw jej organy.
 • Wskaż formy testamentu i omów cechy jednego z nich (sporządź projekt testamentu).
 • Wskaż i omów uprawnienia pracowników administracji publicznej.
 • Wybrane instytucje w Europie i na świecie (Rada Europy, Unia Europejska. ONZ oraz trybunały).
 • Wyjaśnić znaczenie wojewody jako organu administracji rządowej w terenie.
 • Wyjaśnij na czym polega ochrona danych osobowych i przedstaw przykład danych wrażliwych?
 • Wyjaśnij pojęcie etyki zawodowej w odniesieniu do pracownika administracji.
 • Wymieć spółki, które obowiązuje Kodeks spółek handlowych i scharakteryzuj jedną.
 • Wymień kilka instytucji UE i opisz krótko jedną z nich.
 • Wymień podstawowe źródła prawa międzynarodowego. Jaka jest rola prawa międzynarodowego?
 • Wymień wszystkie ubezpieczenia społeczne i omów jedno z nich.
 • Źródła i podmioty prawa międzynarodowego.

Zagadnienia z przedmiotów specjalnościowych:

 • Co powinna zawierać każda decyzja podatkowa według art. 210 ustawy Ordynacja Podatkowa?
 • Co to jest i z jakich elementów składa się kultura organizacyjna?
 • Czym jest korupcja i gdzie najczęściej występuje?
 • Jak powinna brzmieć treść odwołania od decyzji podatkowej według art. 222 Ustawy Ordynacja Podatkowa?
 • Jaka jest właściwość rzeczowa i miejscowa sądów rejonowych w ramach postępowania procesowego?
 • Jakie są strony w postępowaniu procesowym i jaka jest ich istota?
 • Omów istotę procesu zarządzania kryzysowego oraz podaj jego fazy.
 • Omów pojęcia - Wina umyślna/wina nieumyślna – art. 4 KKS.
 • Omów różnicę pomiędzy ministrem z teką a ministrem bez teki.
 • Omów strony postępowania karno-skarbowego z podziałem na przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
 • Omów zadania ministra właściwego ds. administracji publicznej.
 • Omówić narodową kulturę organizacyjną.
 • Proszę określić (i uzasadnić dlaczego), jaki charakter prawny miała Unia Europejska przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony i jaki ma obecnie, po jego wejściu w życie.
 • Proszę omówić rodzaje stawek podatku akcyzowego.
 • Proszę omówić skład i rolę Powiatowego Zespoły Zarządzania Kryzysowego.
 • Proszę opisać organizację, sposób działania oraz kompetencje Parlamentu Europejskiego.
 • Proszę scharakteryzować źródła prawa Unii europejskiej.
 • Proszę wyjaśnić pojęcie planowanie cywilne.
 • Proszę wymienić i omówić fazy zarządzania kryzysowego.
 • Proszę, od strony zastosowanych przepisów prawa, opisać sposób wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz stwierdzić, czy, i w oparciu o jakie przepisy, Polska mogłaby przestać być członkiem tej organizacji.
 • Przedstaw sposób uzyskania emerytury  na etapie postępowania w ZUS i ewentualnego postępowania odwoławczego.
 • Scharakteryzuj aktualną strukturę organizacyjną Policji. Przedstaw podstawowe zadania Policji.
 • Scharakteryzuj zagrożenia korupcyjne w administracji publicznej
 • Wskaż sposoby rozwiązania umowy o pracę  i przedstaw zasady jednego z nich.
 • Wymień elementy systemu zarządzania kryzysowego w ramach podziału na gminę, powiat, województwo i państwo.
 • Wymień rodzaje ubezpieczeń społecznych i omów trzy rodzaje świadczeń przysługujących ubezpieczonym
 • Wymień trzy podstawowe zasady prawa pracy i opisz jedną z nich/na podstawie kodeksu pracy art.10 i nast.
 • Wymień wyroby akcyzowe i nie akcyzowe od których płaci się podatek akcyzowy?