Administracja

IV Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji

Marszałek Województwa Opolskiego 
Starosta Powiatu Nyskiego 
Burmistrz Miasta Nysy
Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 

Zapraszają serdecznie 
do udziału w konferencji naukowej 

IV Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji
Prawo w służbie bezpieczeństwa i administracji

Nysa, 11 -12 maja 2023 roku

1.    MISJA  NYSKIEGO FORUM BEZPIECZEŃSTWA I ADMINISTRACJI
    
Współczesny świat jest pełen zagrożeń i niebezpieczeństw. Dynamika zmian zachodzących w sferze społecznej, gospodarczej, prawnej i technicznej powoduje zanik niektórych zagrożeń, ale jednocześnie sprawia pojawienie się innych lub ich wzmożenie. Wyeliminowanie pewnych zagrożeń niestety nie prowadzi do zbudowania pełnej przestrzeni dla bezpieczeństwa jednostki czy państwa. Zbyt wiele dziedzin pozostaje wciąż nieobjętych ochroną lub ochrona ta okazuje się niewystarczająca, choćby z powodu braku pełnej wiedzy, niedostępności środków, braku należytej koordynacji czy też dostępu do informacji we właściwym czasie. 
Z perspektywy naszego kraju oraz zmian w nim zachodzących na przełomie XX i XXI wieku, z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć, ale także i słabości, jakie realnie istnieją, należy dążyć do poprawy bezpieczeństwa i powstrzymać procesy, które powodują niedomaganie prawidłowego funkcjonowania państwa czy też w sferze lokalnej. Istnieje dziś konieczność bardziej zdecydowanego poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz stopniowej ewolucji krajowych systemów bezpieczeństwa w kierunku tworzenia kompleksowych narzędzi zarządzania kryzysowego, umożliwiających równoczesne wykorzystanie zarówno komponentów cywilnych, jak i militarnych, na każdym poziomie reagowania: międzynarodowym, regionalnym i krajowym.
Misją Forum jest rozpoczęcie dialogu pomiędzy nauką, biznesem, przedstawicielami władz, reprezentantami samorządu, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (inspekcje, straże, Policja, wojsko, jednostki ratownicze i inne), organizacji pozarządowych oraz ludzi stojących na czele strategicznych zakładów pracy i państwowych jednostek organizacyjnych oraz innych organizacji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa w różnych dziedzinach. To także sympozjum specjalistów z różnych obszarów dla stworzenia pełnego obrazu zagrożeń oraz systemów ochrony. 
Do roku 2021 zrealizowano 3 konferencje Nyskiego Forum Bezpieczeństwa dotyczące problemów: bezpieczeństwa społeczności lokalnych, infrastruktury krytycznej oraz zrównoważonego rozwoju. 
Podczas obecnej konferencji rozszerzonej o obszar administracji, omawiane będą współczesne problemy dotyczące stosowania prawa w procesie administrowania i zarządzania bezpieczeństwem oraz podjęta zostanie próba znalezienia najlepszych (optymalnych) rozwiązań. Stąd nowa formuła konferencji jako Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji.
Jako efekt spostrzeżeń prelegentów oraz przeprowadzonych dyskusji powstanie publikacja będąca nie tylko zbiorem dorobku tej konferencji, ale także wskazane zostaną w niej najważniejsze współcześnie kierunki dla poprawy funkcjonowania administracji, w tym działań na rzecz bezpieczeństwa wymagających intensywniejszych prac oraz kontynuacji spotkań w przyszłości.
Forum jest skierowane nie tylko do bezpośrednich  uczestników konferencji, ale również z racji miejsca jego przeprowadzenia - do studentów oraz młodzieży szkół średnich, jako przyszłych strażników bezpieczeństwa oraz w ramach edukacji dla bezpieczeństwa.

2.    GŁÓWNY TEMAT FORUM 

Najbliższe spotkanie w szczególności poświęcone będzie wykorzystaniu prawa na rzecz optymalizacji działalności administracji publicznej, dotyczącej współczesnych aspektów zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Współczesny świat, a także nasze małe ojczyzny zderzają się z różnymi zagrożeniami od starzejącego się społeczeństwa po walkę ze smogiem. Wyzwaniem aktualnym jest połączenie nie tylko wiedzy teoretycznej prezentowanej przez naukowców, ale również konfrontacja jej z doświadczeniami władz samorządowych. Konferencja ma na celu pokazanie teoretycznych i praktycznych przesłanek działania administracji publicznej  na rzecz zapewnienia potrzeb egzystencjalnych i behawioralnych społeczności lokalnych, w ramach obowiązujących norm prawnych.
    
3.    MIEJSCE FORUM

Nyskie Forum Bezpieczeństwa odbędzie się w Collegium Polytechnicum, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Obrońców Tobruku 5.
Miejsce to nie jest przypadkowe, Nysa to trzecie pod względem liczebności miasto w woj. opolskim, siedziba władz powiatu nyskiego oraz gminy miejsko-wiejskiej Nysa. Nysa jest jednym z najstarszych miast śląskich. Spośród wielu zabytków na uwagę zasługują nie tylko zabytki sakralne, ale z punktu widzenia obronności: wpisane do księgi rejestru zabytków nieruchomych fragmenty murów obronnych z XIV w.-XVI w. z basztami bramnymi: Wieża Bramy Wrocławskiej z XIV w., XVI/XVII w., z bogato zdobionym portalem z 1603 roku; Wieża Bramy Ziębickiej z XIV w., XVI/XVII w. oraz zespół nowożytnych pruskich fortyfikacji Twierdzy Nysa: Bastion św. Jadwigi z 1643 r., l. 1742-1758, Reduta Kapucyńska z l. 1741-1758, fort II „Regulicki” z l. 1865-1873; fort „Prusy” z 1743-1745 r., 1771-1776 r., XIX w.; fort „Wodny” (blokhauz) z 1741 r., l. 1878-1880 w parku miejskim. W Nysie znajduje się jeden z największych i najokazalszych w Europie systemów architektury obronnej: fortyfikacji i warowni.
Nysa to znany ośrodek edukacyjny – już od 1417, istniała szkoła parafialna. W XVII wieku utworzono znane gimnazjum jezuickie- „Carolinum”, w którego murach uczyli się między innymi: Michał Korybut Wiśniowiecki – późniejszy król Polski; Konrad Bloch – laureat nagrody Nobla z dziedziny medycyny.
Od 1.10.2001 r. działa w Nysie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. PWSZ w Nysie odwołuje się do tradycji słynnego gimnazjum jezuickiego Carolinum. PWSZ w Nysie jest właścicielem pierwszoligowego klubu siatkarskiego AZS Nysa, w którym uruchomiono dodatkowe sekcje: koszykówki, sportów obronnych, sportów wodnych, turystyki, turystyki górskiej, tenisa stołowego oraz MMA. Przy uczelni działa także Biblioteka, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Akademickie Biuro Karier, Oficyna Wydawnicza i Samorząd Studencki a co roku przez uczelnię organizowany jest Nyski Festiwal Nauki. 1.10.2022 r. Uczelnia zmieniła nazwę na Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie.

4.    GŁÓWNY ORGANIZATOR

Bezpośrednim pomysłodawcą i organizatorem konferencji jest Wydział Nauk Społecznych PANS w Nysie
Od października 2010 r. w ramach ówczesnej PWSZ w Nysie funkcjonuje kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne - najstarszy kierunek tego typu studiów na Opolszczyźnie. W celu zapewnienia kształcenia na najwyższym poziomie, Uczelnia utworzyła nową specjalistyczną jednostkę organizacyjną: Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego – dziś Wydział Nauk Społecznych
Zajęcia prowadzą na nim doświadczeni pracownicy naukowi mający wieloletnie doświadczenia z wielu ośrodków akademickich z całej Polski oraz specjaliści (praktycy) legitymujący się długą pracą w Policji czy też straży pożarnej na różnych szczeblach i stanowiskach. Do tej pory najważniejszym przedsięwzięciem naukowym była coroczna organizacja wyspecjalizowanych konferencji poświęconych bezpieczeństwu wewnętrznemu.
1.10.2021r. w Uczelni (na Wydziale Nauk Społecznych) uruchomiono nowy kierunek studiów „administracja”.  Obecną Konferencję adresujemy do wszystkich osób zainteresowanych problematyką administracji oraz bezpieczeństwa.

Komitet honorowy:
mgr  Andrzej BUŁA  - Marszałek Województwa Opolskiego
mgr Andrzej KRUCZKIEWICZ – Starosta Powiatu Nyskiego
mgr Kordian KOLBIARZ – Burmistrz Nysy
dr inż. Przemysław MALINOWSKI prof. ucz. - Rektor PANS w Nysie


Komitet naukowy:
Przewodniczący: dr hab. inż. Marek Z. KULISZ, prof. ucz.
Z- ca przewodniczącego: prof. Andrzej MISIUK
Z-ca przewodniczącego: dr hab. Janusz FAŁOWSKI, prof. ucz.
Sekretarz naukowy: dr Grzegorz KWAŚNIAK

Komitet organizacyjny:
dr Janusz  KAWALEC
dr Adam BANASZKIEWICZ
dr Grzegorz CHMIELEWSKI
dr Winicjusz KARWOWSKI
dr Piotr KOLMANN 
mgr Bartłomiej MADEJCZYK

Sekretarze konferencji:
mgr Mirosław RASŁAWSKI - organizacja
tel. 609 427 229
e-mail: miroslaw.raslawski@pans.nysa.pl
mgr Dariusz BEDNARZ - logistyka
tel. 661 120 865
e-mail: dariusz.bednarz@pans.nysa.pl

Miejsce konferencji:
Państwowa  Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
Collegium Polytechnicum
Ul. Obrońców Tobruku 5

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z sekretarzem Panem 
mgr. M. Rasławskim tel. 609 427 229, e-mail: miroslaw.raslawski@pans.nysa.pl lub Panem mgr.  D. Bednarzem tel. 661 120 865, e-mail: dariusz.bednarz@pans.nysa.pl

Opłata konferencyjna wynosi 100,00 złotych (słownie sto złotych). Obejmie ona koszty związane z organizacją konferencji, przygotowaniem materiałów konferencyjnych oraz publikacją monografii (po uprzedniej pozytywnej opinii recenzenta). Wpłaty można dokonać na konto: 

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
Ul. Armii Krajowej 7, 48–300 Nysa.
Numer konta: PKO BP S.A. o/Nysa PKO BP
50 1020 3714 0000 4102 0012 7415
z dopiskiem Konferencja – IV Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji.


Informacje organizacyjne:
Termin nadsyłania  zgłoszeń wraz z tematem wystąpienia oraz krótkim streszczeniem w formie elektronicznej:            8  kwiecień 2023
Termin ogłoszenia ostatecznego programu konferencji:            28 kwiecień 2023
Termin dostarczenia pełnej treści referatów:            30 kwiecień 2023

W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie wymagań Oficyny Wydawniczej dla autorów zawartych w załączniku nr 1 do Regulaminu Oficyny Wydawniczej PANS w Nysie.

Karta zgłoszeniowa do pobrania w formacje DOC

PROGRAM