Administracja

Informacje

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć.

Zgodnie z planem studiów i programem kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo praktyka realizowana jest w wymiarze:

Studia I stopnia II semestr - 320 h (2 miesiące),
IV semestr - 320 h (2 miesiące),
VI semestr - 320 h (2 miesiące)

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk zawodowych oraz programem praktyk zawodowych

Opiekunami z ramienia uczelni nad praktykami zawodowymi są:
Studia I stopnia:

  • dr Maria Huchrak – opiekun praktyk po I roku studiów
  • mgr Bartłomiej Madejczyk – opiekun praktyk po II roku studiów
  • dr Janusz Kawalec – opiekun praktyk na III roku studiów

Przed rozpoczęciem realizacji praktyki student pobiera z kartę zgłoszenia praktyki oraz dwa egzemplarze umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej, a także ustala z opiekunem praktyk szczegółowy program praktyki, adekwatnie do przypisanych efektów uczenia się dla przedmiotu „praktyka zawodowa” oraz do charakteru jednostki (zakładu), gdzie ma być odbyta praktyka. Szczegółowy program praktyki zatwierdza Dziekan Wydziału.
Dokumenty te należy dostarczyć do Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa.
Po otrzymaniu z Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa, podpisanej umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej oraz karty zgłoszenia praktyki, student zanosi je do dziekanatu gdzie otrzymuje siatkę oceny praktyki oraz świadectwo odbycia praktyki jak również dzienniczek praktyk.
Po zrealizowanych praktykach, wypełnione i podpisane przez opiekuna praktyki z ramienia Instytucji świadectwo odbycia praktyki oraz siatkę oceny praktyki jak również dzienniczek praktyk (wypełniony zgodnie z wymaganiami opiekuna praktyki z ramienia Uczelni), należy zdać opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni, w terminie przez niego ustalonym, w celu zaliczenia i oceny praktyki.

UWAGA!

Informujemy, że student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez karty zgłoszenia praktyki z uczelni.

Przypominamy wszystkim studentom, o konieczności ubezpieczeń NNW oraz OC na wybranych specjalnościach lub kierunkach.