Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wymogi dotyczące pracy magisterskiej

  1. Zaliczenie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów dla danej specjalności.
  2. Zaliczenie praktyki zawodowej.
  3. Wniesienie wszystkich wymaganych opłat za zajęcia dydaktyczne.
  4. Rozliczenie karty obiegowej i dostarczenie jej do dziekanatu wraz z pracą magisterską.
  5. Dostarczenie do dziekanatu wersji elektronicznej pracy, w celu sprawdzenia w programie antyplagiatowym. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji złożenie jednego egzemplarza archiwalnego pracy dyplomowej zatwierdzonego przez promotora, praca musi być wydrukowana dwustronnie, oprawiona w miękką okładkę, klejona, z płaskim grzbietem, czcionka 12 Times New Roman, odstęp pojedynczy, jako ostatnia strona pracy dyplomowej powinno być umieszczone oświadczenie o prawach autorskich - oświadczenia to powinno być własnoręcznie podpisane, pracę należy dostarczyć również w wersji elektronicznej na płycie CD wraz z przygotowanym oprogramowaniem
    (w dwóch formatach edytora tekstowego Word i PDF tytuł nr albumu ). Praca na płycie bez oświadczeń!!