Zarządzanie i inżynieria produkcji

Program praktyk

dla studentów kierunku
ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI

Ramowy program praktyki zawodowej obejmuje następujące obszary działalności produkcyjnej, usługowej i organizacyjnej przedsiębiorstwa

 1. marketing,
 2. biura projektowe lub technicznego przygotowania produkcji,
 3. planowanie i sterowanie produkcją
 4. wydziały produkcyjne,
 5. zaopatrzenie, gospodarkę magazynową i logistykę,
 6. serwis.

WYTYCZNE REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ
dla studentów kierunku

ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI

Za najważniejsze wytyczne dla przedsiębiorstwa przyjmującego studentów na praktykę zawodową, umożliwiającą jej zaliczenie, należy uważać:

 • zapewnienie szerokiego dostępu studenta ( a najlepiej włączenia go do zespołu projektowego lub problemowego) do prowadzonych w przedsiębiorstwie prac z zakresu opracowania nowych wyrobów, projektowania i planowania technologicznego, planowania i sterowania produkcją,
 • zapoznanie się studenta z podstawowymi procedurami zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie w zakresie wypracowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa oraz stosownych procedur decyzyjnych i work flow, zarządzania zasobami materiałowymi, ludzkimi a także zasadami dokształcania i motywowania pracowników różnych szczebli,- optymalnym rozwiązaniem byłoby takie ułożenia indywidualnego planu pobytu studenta w przedsiębiorstwie, który przebiegałby zgodnie ze ścieżką realizacji zamówienia lub zlecenia produkcyjnego (usługowego, serwisowego), począwszy od pierwszych zadań planistycznych a kończąc na zamknięciu i rozliczeniu zamówienia (lub zlecenia),
 • wszystkie prace i zadania realizowane przez studenta powinny być opracowane w pisemnej formie w postaci krótkiego sprawozdania (może być w dzienniku praktyk) i potwierdzone przez zakładowego opiekuna praktyk (lub bezpośredniego przełożonego albo odpowiedzialną osobę z działu szkolenia),
 • studenci, którzy mogą być narażeni na zagrożenia wynikające ze specyfiki realizowanych zadań powinni być przeszkoleni w zakresie bhp,
 • zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie rozliczonych w przedsiębiorstwie powierzonych zadań oraz końcowej opinii zakładowego opiekuna praktyk (lub działu szkolenia) oraz opiekuna praktyk z ramienia uczelni.