Zarządzanie i inżynieria produkcji

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć.

Zgodnie z planem i programem kształcenia dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji praktyka realizowana jest w wymiarze:

  • Studenci rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 – 13 tygodni (7 tygodni po IV semestrze i 6 tygodni VI semestrze).
  • Studenci rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 2019/2020 -24 tygodnie (6 tygodni po IV semestrze, 6 tygodni po V semestrze i 12 tygodni po VI semestrze).

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk zawodowych oraz programem praktyk zawodowych.

Opiekunem z ramienia uczelni nad praktykami zawodowymi jest: dr inż. Tomasz Wanat

Przed rozpoczęciem praktyk student pobiera z dziekanatu kartę zgłoszenia praktyki oraz dwa egzemplarze umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej.

Dokumenty te należy dostarczyć do Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa.

Po otrzymaniu z Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa, podpisanej umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej oraz karty zgłoszenia praktyki, student zanosi je do dziekanatu, gdzie otrzymuje siatkę oceny praktyki oraz świadectwo odbycia praktyki jak również dzienniczek praktyk.

Po zrealizowanych praktykach, wypełnione i podpisane przez opiekuna praktyki z ramienia Instytucji świadectwo odbycia praktyki oraz siatkę oceny praktyki jak również dzienniczek praktyk (wypełniony zgodnie z wymaganiami opiekuna praktyki z ramienia Uczelni), należy zdać opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni, w terminie przez niego ustalonym, w celu zaliczenia i oceny praktyki.

UWAGA!
Informujemy, że student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez karty zgłoszenia praktyki z Uczelni.
Przypominamy wszystkim studentom, o konieczności ubezpieczeń NNW oraz OC na wybranych specjalnościach lub kierunkach.