Zarządzanie i inżynieria produkcji

Regulamin dyplomowania

Regulamin dyplomowania
na kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie

I. Postanowienia ogólne

 1. Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. Egzamin dyplomowy składa się z:
  a) obrony pracy dyplomowej,
  b) egzaminu końcowego.
 3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich semestrów studiów, spełnienie wymogów formalnych i programowych oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej zarówno przez promotora, jak i recenzenta (co najmniej dostateczna).
 4. Jeśli jedna z ocen pracy jest niedostateczna, o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego postanawia dyrektor instytutu, który zasięga opinii dodatkowego recenzenta.
 5. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.
 6. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powołaną przez dyrektora instytutu, w skład której wchodzą: przewodniczący, promotor i recenzent. W uzasadnionych przypadkach recenzenta, względnie promotora, może zastąpić nauczyciel akademicki wskazany przez dyrektora instytutu.
 7. Komisji egzaminu dyplomowego przewodniczy dyrektor instytutu, zastępca dyrektora instytutu lub wyznaczony przez dyrektora instytutu profesor lub wykładowca.
 8. Recenzentem pracy dyplomowej w przypadku, gdy jej promotorem jest doktor, może być jedynie profesor.
 9. W przypadku wykonywania pracy dyplomowej dla potrzeb konkretnego zakładu pracy, dyrektor instytutu może powołać dodatkowo w skład komisji, z głosem doradczym, przedstawiciela zainteresowanego zakładu pracy

II. Przebieg egzaminu dyplomowego

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 2. Na egzaminie dyplomowym student prezentuje pracę i odpowiada na pytania jej dotyczące, a następnie składa egzamin końcowy.
 3. Podczas egzaminu końcowego student losuje po 2 pytania odpowiednio z listy pytań dotyczących przedmiotów inżynierskich i zarządzania produkcją z zakresu studiów.
 4. Lista pytań egzaminacyjnych powinna być podana do wiadomości studentów na początku semestru dyplomowania

III. Ocena egzaminu dyplomowego

 1. Komisja egzaminu dyplomowego ocenia oddzielnie obronę pracy dyplomowej i egzamin końcowy.
 2. Komisja ustala ocenę z obrony pracy dyplomowej uwzględniając sposób jej zreferowania i odpowiedzi dotyczące pracy.
 3. Każde pytanie egzaminu końcowego jest oddzielnie oceniane. Przy ocenie stosuje się skalę ocen podaną w Regulaminie Studiów.
 4. Warunkiem zdania egzaminu końcowego jest uzyskanie ocen pozytywnych z większości odpowiedzi.
 5. Warunkiem zdania egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego i obrony pracy dyplomowej.
 6. Za ocenę końcową egzaminu dyplomowego przyjmuje się średnią arytmetyczną z uzyskanych ocen z poszczególnych odpowiedzi wyznaczoną do dwóch miejsc po przecinku.
 7. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej i negatywnej oceny z egzaminu końcowego, student powtarza w następnym terminie wyłącznie egzamin końcowy

IV. Rygory

 1. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, dyrektor instytutu wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.
 2. Powtórzony egzamin nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty egzaminu pierwszego.
 3. W przypadku, gdy niezgłoszenie się studenta na egzamin dyplomowy było usprawiedliwione, dyrektor instytutu wyznacza nowy termin egzaminu traktowany jako pierwszy. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie dyplomowym powinno być złożone w dziekanacie instytutu w ciągu trzech dni roboczych od terminu egzaminu dyplomowego.
 4. W przypadku niezdania lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w drugim terminie, dyrektor instytutu składa wniosek do Rektora PWSZ w Nysie o skreślenie z listy studentów.