Zarządzanie i inżynieria produkcji

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku ZIP potrafi posługiwać się metodami i narzędziami stosowanymi w inżynierii produkcji i zarządzaniu.
Może prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową, jak również pracować w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowisku inżyniera produkcji, kontroli jakości lub inżyniera rozwoju produktu, w dziale projektowania, planowania produkcji, w działach technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji oraz jako logistyk zaopatrzenia, produkcji czy dystrybucji. Przygotowany jest do realizacji zadań z zakresu organizacji usług i marketingu w firmach usługowych.
Absolwent potrafi zarządzać i realizować prace projektowe w ramach projektów technicznych oraz organizacyjnych.

Absolwenci specjalności zarządzanie produkcją i usługami posiadają ponadto praktyczne umiejętności wykorzystywania zaawansowanych narzędzi komputerowych wspomagających prace projektowe (CAD), wytwarzanie (CAM) i planowanie procesów produkcyjnych (CAP), nabyte podczas zajęć, praktyk i kursów zawodowych. Mają możliwość opanowania programowania obrabiarek sterowanych numerycznie oraz obsługi zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem klasy MRP/ERP.
Absolwenci specjalności inżynieria jakości posiadają umiejętności korzystania z narzędzi, w tym komputerowych, wspomagających realizację kontroli jakości. Mają możliwość opanowania umiejętności z zakresu analiz jakościowych, w tym korzystania z metod FMEA, IDEF0, Pareto-Lorenza. Zaznajamiani są z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie inżynierii jakości.

Absolwenci specjalności automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne są przygotowani do pracy w obszarach umożliwiających automatyczną realizację procesów. Mogą realizować zadania z zakresu utrzymania ruchu, zapewnienia sprawności urządzeń czy realizowanych procesów, a także projektowania 3D. Posiadają kompetencje w zakresie projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych, sterowania i programowania robotów przemysłowych, programowania sterowników przemysłowych oraz programowania maszyn CNC.