Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wysoka ocena jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Wysoka ocena jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

19.06.2023 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. To już kolejna pozytywna ocena kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji potwierdzająca wysoki poziom kształcenia w naszej Uczelni.

Zespół PKA oceniał program studiów i warunki jego realizacji, w tym: doświadczenie i kwalifikacje kadry dydaktycznej, infrastrukturę, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, a także wsparcie studentów w procesie kształcenia i wejścia na rynek pracy.

W raporcie Polskiej Komisji Akredytacyjnej podkreślano doskonałą współpracę z pracodawcami w zakresie doskonalenia programu studiów, uruchamiania atrakcyjnych specjalności, a także realizacji zajęć terenowych oraz zapewniania miejsc praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi spotkała się z na tyle dużym uznaniem Zespołu PKA, że została przedstawiona jako dobra praktyka, mogąca stanowić podstawę przyznania Uczelni Certyfikatu Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju − doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”.

W raporcie wskazano także na doświadczenie i kompetencje kadry prowadzącej zajęcia, reprezentującej dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk społecznych, charakteryzującej się bogatym dorobkiem praktycznym i naukowym. Doceniono także infrastrukturę Uczelni, wyposażenie pracowni i laboratoriów oraz wykorzystywane oprogramowanie. Podkreślono, że Akademia zapewnia stały rozwój i doskonalenie infrastruktury dydaktycznej i naukowej oraz zasobów bibliotecznych, informacyjnych i edukacyjnych.

W ocenie PKA nyska Akademia zapewnia bardzo dobre warunki do umiędzynarodowienia procesu kształcenia poprzez m.in. realizację praktyk zagranicznych, wyjazdów studyjnych oraz prowadzenie zajęć przez profesorów wizytujących.

Równie istotnym aspektem rozpatrywanym w procesie oceny było wsparcie studentów. W raporcie akcentowano m.in. możliwości rozwoju sportowego, jakie studentom stwarza Uczelnia, liczne szkolenia i kursy podnoszące kompetencje zawodowe studentów, czy też bogatą ofertę stypendialną w postaci m.in. stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, mieszkaniowego stypendium Burmistrza Nysy oraz stypendiów pracodawców przyznawanych wyróżniającym się studentom przez podmioty gospodarcze współpracujące z Akademią.

Tak wysoka ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej daje nam dużo satysfakcji i motywacji do dalszego, systematycznego rozwoju zarówno kierunku, jak i całej Uczelni.

Zapraszamy do studiowania w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie: www.rekrutacja.pans.nysa.pl
 

Galeria