Filologia angielska

Wymogi dotyczące pracy dyplomowej

Ogólne zasady dotyczące przygotowania i składania prac dyplomowych

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Dziekanacie trzech egzemplarzy pracy dyplomowej inżynierskiej/licencjackiej oraz elektronicznej wersji zapisu tej pracy, umieszczonej na płycie CD do jednorazowego zapisu.
 2. Nośnik elektroniczny powinien być opisany. Opis zawiera imię i nazwisko studenta oraz tytuł pracy dyplomowej.
 3. Wszystkie trzy egzemplarze pracy dyplomowej należy oprawić w miękką okładkę.
 4. Jeden egzemplarz przeznaczony do celów archiwalnych musi być wydrukowany dwustronnie (czcionka 12 pkt., pojedynczy odstęp między wersami) i oprawiony w miękką okładkę z płaskim grzbietem metodą klejoną.
 5. Dwa pozostałe egzemplarze pracy dyplomowej wraz z drukami oceny pracy dostarcza się promotorowi i recenzentowi. Wymaganie edytorskie dotyczące tych egzemplarzy ustala promotor.
 6. Przed obroną pracy dyplomowej inżynierskiej/licencjackiej student wypełnia oświadczenie dotyczące samodzielności wykonania pracy oraz zgodności treści pracy zapisanej na nośniku elektronicznym z treścią zawartą w wydrukowanej wersji pracy przedstawionej do obrony.
 7. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno stanowić ostatnią stronę w każdym egzemplarzu pracy dyplomowej inżynierskiej/licencjackiej.

Wymagania regulaminowe:

 1. Student przygotowuje pracę dyplomową samodzielnie, pod kierunkiem promotora.
  Praca podlega recenzji.
 2. Praca dyplomowa stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego.
 3. Temat pracy, ustalony w porozumieniu z promotorem, powinien być związany ze specjalnością oraz kierunkiem kształcenia studenta.
 4. Praca zawiera część praktyczną

Wymagania merytoryczne:

 • Zgodność pracy dyplomowej z jej tytułem.
 • Zaprezentowanie w obrębie pracy dyplomowej stanu wiedzy z zakresu podejmowanej problematyki.
 • Wyraźne określenie podejmowanego problemu teoretycznego lub empirycznego.
 • Sprecyzowanie celu i zakresu prowadzonych badań lub analiz.
 • Pogłębiona analiza przedstawionego problemu.
 • Opisanie zastosowanej metody oraz wykorzystywanych narzędzi badawczych.
 • Sformułowanie wniosków wypływających z przeprowadzonej analizy / przeprowadzonego badania.

Przygotowanie pracy dyplomowej ma na celu wykształcenie u studentów umiejętności:

 • poszukiwania materiałów źródłowych oraz ich selektywnego i krytycznego wykorzystania,
 • stosowania metod pracy naukowej,
 • identyfikacji i analizowania zjawisk związanych z opisywanym problemem,
 • formułowania prawidłowych wniosków,
 • wykorzystania wiedzy nabytej w czasie studiów na potrzeby wnioskowania teoretycznego oraz praktycznego działania,
 • precyzyjnego posługiwania się językiem pisanym w celu przeprowadzenia logicznego i ustrukturyzowanego wywodu.

Wymogi formalne dotyczące układu pracy:

 • Praca dyplomowa zawiera:
 • stronę tytułową zgodną z podanym przez uczelnię wzorem,
 • spis treści,
 • wstęp (zawierający ogólny zarys badanego problemu, określający cel i zakres pracy, zastosowane metody badawcze oraz zawartość poszczególnych rozdziałów pracy),
 • rozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy,
 • zakończenie (podsumowujące sformułowane wnioski i wskazujące na możliwości wykorzystania ich w przyszłości),
 • bibliografię sporządzoną zgodnie z wymogami przedstawionymi przez promotora,
 • spis rysunków / wykresów,
 • spis tabel,
 • spis załączników.