Filologia angielska

Prezentacja Wydziału Neofilologii

Ogólne informacje

Wydział Neofilologii powstał w 2001 roku. W pierwszym roku działalności kształciliśmy studentów na filologii germańskiej, a w kolejnych latach ofertę dydaktyczną poszerzyliśmy o nowe specjalności: filologia angielska i język biznesu - angielski. Wydział posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dzięki czemu ma prawo do prowadzenia wszystkich wyżej wymienionych specjalności na kierunku filologia.

Jednym z celów kształcenia jest ogólne przygotowanie filologiczne, które realizowane jest poprzez przedmioty o charakterze językoznawczym, kulturoznawczym i literaturoznawczym. Absolwent posiada wszechstronną wiedzę w zakresie wybranego języka w mowie i w piśmie. Potrafi swobodnie rozmawiać w języku obcym, czyta i rozumie literaturę specjalistyczną i posługuje się właściwą terminologią. Potrafi w języku obcym napisać dowolne pismo, redagować dokumenty, a także przetłumaczyć ogólny tekst na język polski i obcy. Bardzo ważnym elementem kształcenia jest przygotowanie do zawodu nauczyciela lub tłumacza, realizowane wspólnie z sektorem oświaty i przedsiębiorczości w ramach licznych projektów o charakterze praktycznym. Studia na Wydziale Neofilologii przygotowują absolwentów do funkcjonowania w środowisku interkulturowym. Wydział prowadzi intensywną współpracę międzynarodową z uczelniami i innymi instytucjami w Europie, USA i w innych krajach. Studia na Wydziale Neofilologii PWSZ w Nysie chętnie wybierają też studenci zagraniczni.

Zgodnie z misją Uczelni, kształcenie studentów na kierunku filologia odbywa się z uwzględnieniem zasad:

  • nabywania praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu,
  • kształcenia akademickiego przy zachowaniu tradycji wysokiego poziomu,
  • zapewnienia zdobycia wiedzy i umiejętności cenionych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy,
  • przygotowania studentów do kontynuowania studiów na uczelniach akademickich w Polsce i za granicą,
  • prowadzenia kursów i szkoleń w zakresie aktualnych kompetencji niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie,
  • upowszechniania i pomnażania osiągnięć nauki i kultury poprzez organizowanie konferencji naukowych i publikację wyników najnowszych badan,
  • działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, m. in. organizację konkursów językowych, warsztatów i wykładów dla uczniów oraz form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Szczegółowy opis aktualnych spotkań znajduje się w zakładce "WYDARZENIA."

Kadra dydaktyczna

Na Wydziale zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, wśród której są pracownicy posiadający długoletnie doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzonych przedmiotów. Studenci zapytani o poziom kształcenia na filologii w PWSZ odpowiadają, że jest on wysoki dzięki kadrze naukowo-dydaktycznej. Pracownicy Wydziału stale pracują nad swoim dorobkiem, uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach krajowych i międzynarodowych, szkoleniach, seminariach i projektach. Publikują w wydawnictwach i czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Obecna kadra dydaktyczna składa się z 6 profesorów (w tym 2 profesorów tytularnych i 3 doktorów habilitowanych), 8 doktorów i 3 magistrów:

Władze Wydziału Neofilologii

  • Dziekan - dr hab. Alina Dittmann, prof. ucz.
  • Prodziekan - dr Małgorzata Kamińska
  • Prodziekan - dr Małgorzata Kurpiel

Infrastruktura dydaktyczna

Wydział Neofilologii dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi. Na zajęciach wykorzystuje się sprzęt multimedialny, który poprawia skuteczność procesu kształcenia oraz oprogramowanie CAT do tłumaczeń wspomaganych komputerowo. Studenci mogą korzystać z biblioteki PWSZ mieszczącej się przy ulicy Chodowieckiego. Biblioteka ta oferuje dostęp do elektronicznych baz czasopism i książek, również poprzez komputery domowe, co znacznie ułatwia studentom naukę i pisanie pracy dyplomowej. Dodatkowo studenci mogą skorzystać ze zbiorów bibliotecznych mieszczących się w budynku Wydziału.

Galeria