Filologia angielska

Program studiów i zasady wyboru specjalności

PROGRAM STUDIÓW
KIERUNEK: FILOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA ANGIELSKA

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
TŁUMACZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W BIZNESIE

 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Przedmiot wybieralny
Etykieta w życiu publicznym
Ochrona własności intelektualnej
Pierwsza pomoc
Wychowanie fizyczne
Podstawy przedsiębiorczości i zasad prowadzenia działalności gospodarczej
Technologia informacyjna


PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
Praktyczna nauka języka angielskiego
Fonetyka praktyczna
Gramatyka praktyczna
Słuchanie
Pisanie akademickie
Sprawności zintegrowane
Pisanie
Konwersacje
Praktyczna nauka drugiego języka obcego


PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Wstęp do językoznawstwa
Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
Gramatyka opisowa języka angielskiego
Historia języka angielskiego
Kultura i literatura anglojęzyczna
Translatoryka praktyczna: przekład ustny
Translatoryka praktyczna: przekład pisemny
Komunikacja interkulturowa

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO TŁUMACZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W BIZNESIE
Psychologia
Pedagogika
Podstawy dydaktyki
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania
Dydaktyka i metodyka nauczania języka angielskiego
Emisja głosu
Seminarium wybieralne
Praca z tekstem
Seminarium dyplomowe
Gramatyka kontrastywna
Praca dyplomowa
Specjalistyczna terminologia biznesowa i prawnicza
Wstęp do przekładoznawstwa
Warsztat tłumacza przysięgłego
Technologie komputerowe dla tłumaczy
Praktyczny język angielski w biznesie
Korespondencja handlowa i służbowa w języku angielskim
Zagadnienia ekonomiczne
Seminarium wybieralne
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa
 

Zasady wyboru specjalizacji dokonują studenci drugiego semestru zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych tj. w semestrze poprzedzającym wprowadzenie przedmiotów specjalnościowych.