Administracja

V Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji

V Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji

PROGRAM KONFERENCJI

W dniach 14-15 marca 2024 roku w gmachu Collegium Polytechnicum, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Obrońców Tobruku 5, odbędzie się konferencja naukowa organizowana w ramach V Nyskiego Forum Bezpieczeństwa i Administracji, pt. Bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych. Organizatorami konferencji są: Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Powiatu Nyskiego , Burmistrz Miasta Nysy oraz Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.

Celem tegorocznej konferencji jest wymiana poglądów na temat roli wielu podmiotów, w tym służb i instytucji publicznych, w procesie kształtowania norm prawno-administracyjnych chroniących informacje ważne z punktu widzenia realizacji usług dla społeczeństwa. Istotnym aspektem jest również wyjaśnienie oddziaływania norm prawa na prawidłowe realizowanie zadań przez administrację publiczną (rządową i samorządową) oraz instytucje publiczne, bankowe w procesie ochrony przed zagrożeniami posiadanych zasobów informacyjnych. Końcowym efektem konferencji ma być punktowana publikacja pokonferencyjna zawierająca najciekawsze wystąpienia.

Konferencja przewidziana jest na dwa dni. W pierwszym dniu odbędzie się naukowe forum dyskusyjne z udziałem kadry PANS w Nysie, a także przedstawicieli otoczenia zewnętrznego uczelni (w tym wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli biznesu oraz sektora bankowego). W konferencji wezmą też udział zaproszeni goście z kilkunastu uczelni w kraju.

Drugiego dnia będzie miał miejsce panel dyskusyjny przedstawicieli administracji publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa Powiatowego w Nysie, Urzędu Miasta w Nysie oraz przedstawicieli innych powiatów i gmin z województwa opolskiego.

W trakcie merytorycznej dyskusji szczególny nacisk zostanie położony na wskazanie znaczenia informacji w życiu społecznym i gospodarczym oraz wieloaspektowość współczesnych zagrożeń dla posiadanych i przetwarzanych zasobów informacyjnych. Omówione zostaną uwarunkowania formalno-prawne i administracyjne wielu podmiotów w koordynowaniu działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa posiadanych zasobów informacyjnych. Szczególna uwaga zostanie skupiona na działaniach podmiotów administracji publicznej w tym zakresie działających na terenie powiatu nyskiego i szerzej województwa opolskiego.

Wspófinansowanie konferencji zapewnił  Bank Gospodarstwa Krajowego.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z sekretarzem Panem 
mgr. M. Rasławskim tel. 609 427 229, e-mail: miroslaw.raslawski@pans.nysa.pl lub Panem mgr.  D. Bednarzem tel. 661 120 865, e-mail: dariusz.bednarz@pans.nysa.pl