RCTWITI

Projekt

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PANS w Nysie powstało w oparciu o poniższe Projekty.

Projekt
"Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie".
Poddziałanie RPOP.01.01.01 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

Całkowita wartość projektu 6 421 266,80 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 333 224,53 PLN
Wartość wkładu własnego 1 088 042,27 PLN

Projekt "Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie" odpowiada zakresowi przedmiotowemu Poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu.

Przedmiotem Projektu jest powstały w wyniku prac budowlanych obiekt, w którym mieści się Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych. Zgodnie z założeniem Projektu, Centrum jako instytucja otoczenia biznesu, ma na celu wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych, aby zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw województwa opolskiego. Centrum ma stanowić instrument transferu wiedzy i technologii do społeczeństwa i szeroko pojętej gospodarki, ma być miejscem spotkań przedsiębiorców, gdzie oprócz wiedzy i doświadczenia będą mogli nawiązywać kontakty z innymi przedsiębiorcami w celu wspólnego osiągnięcia korzyści.

Odbiorcami Projektu są firmy, instytucje, osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą itp.

Do zadań Centrum należy pomoc w realizacji planów związanych z założeniem własnej firmy, udzielenie wsparcia przedsiębiorcom działającym już na rynku oraz działania mające zaowocować nowymi i ulepszonymi usługami.

Projekt realizowany był od 01.10.2010r. do 31.12.2013r.

Projekt
"Zakup urządzeń i niezbędnego wyposażenia do świadczenia nowych usług dla biznesu przez Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie"

Projekt jest II etapem Projektu realizowanego w ramach Poddziałania RPOP.01.01.01 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

Całkowita wartość projektu 770 232,35 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 643 564,68 PLN
Wartość wkładu własnego 126 667,67 PLN

Etap II dotyczy wyposażenia Centrum w meble, a także powstania dwóch niezbędnych pracowni: studio wizualizacji i studio wirtualizacji, dzięki którym będzie możliwe świadczenie nowych atrakcyjnych usług dla biznesu.

Projekt realizowany był od 20.06.2012r. do 31.12 .2013r.

 

Galeria