Pielęgniarstwo

O komisji

Komisja Bioetyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie (BIOETHICS COMMITTEE OF THE UNIVERSITY OF APPILIED SCIENCE IN NYSA) została powołana z inicjatywy Instytutu Nauk Medycznych na mocy uchwały Nr 9/2015/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 1 kwietnia 2016 roku, na kadencję 2016-2019.

Głównym zadaniem Komisji Bioetycznej jest opiniowanie projektów eksperymentów medycznych, ze szczególnym naciskiem na kryteria etyczne oraz celowość i wykonalność projektu. Komisja czuwa nad poszanowaniem godności człowieka jako wartości nadrzędnej w stosunku do celów naukowych eksperymentów badawczych. Wszystkie badania eksperymentalne z udziałem ludzi, także badania ankietowe, które mają być prowadzone na Uczelni muszą uzyskać pozytywną opinię Komisji Bioetycznej. Posiedzenia odbywają się w zależności od zgłoszonych wniosków.

Działanie Komisji Bioetycznej regulują następujące akty prawne:

 • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996r. (Dz.U. 97 nr 28 poz. 152 z późn. zm.),
 • Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2001 nr 126 poz. 1381 z późn. zm.),
 • Dyrektywa 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych, przeznaczonych do stosowania przez człowieka,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. 99 nr 47 poz. 480),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (Dz.U. 04 nr 101 poz. 1034 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (Dz.U. 05 nr 101 poz. 845),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz.U.12 poz. 489),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego (Dz.U. 2012 nr ... poz. 491) - dot. produktów leczniczych,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (Dz.U. 05 nr 101 poz. 845),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz.U.12 poz. 489),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego (Dz.U. 2012 nr ... poz. 491) - dot. produktów leczniczych,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego (Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1453) - dot. wyrobów medycznych,
 • Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy .