Pielęgniarstwo

Formy zajęć

 

 • Wykład to forma zajęć dydaktycznych polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy studentom przez prowadzącego. Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną profesorów, doktorów, asystentów i magistrów pielęgniarstwa. Odbywają się na salach wykładowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.
   
 • Ćwiczenia - rodzaj zajęć dydaktycznych prowadzonych w małych grupach. Ich celem jest pogłębienie zagadnień przekazywanych w czasie wykładów. Polegają na rozwiązywaniu problemów i zadań przedstawionych przez prowadzącego, a także na dyskusji między studentami i nauczycielem akademickim.
  Ćwiczenia praktyczne to forma zajęć prowadzonych w specjalistycznych, wzorowo wyposażonych pracowniach. W czasie ćwiczeń student poznaje zasady, techniki
  i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych. W warunkach symulacyjnych (na fantomach) student uczy się wdrażać nabytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych pacjenta zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.
   
 • Seminarium - to forma zajęć dydaktycznych polegająca na aktywnym uczestnictwie studentów. Studenci samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium, a następnie przedstawiają swoje opracowania np. w postaci prezentacji lub referatu. Podczas zajęć studenci także biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się przy tym posiadaną wiedzą. Seminarium, w przeciwieństwie do wykładu, umożliwia nie tylko zdobywanie nowej wiedzy, ale również utrwalenie już posiadanej.
   
 • Zajęcia praktyczne - odbywają się w placówkach służby zdrowia (oddziały szpitale, przychodnie, żłobki) pod kierunkiem nauczycieli - opiekunów. Student nabytą wiedzę
  i umiejętności praktyczne przenosi na warunki rzeczywiste. Kształtuje kompetencje społeczne, a w szczególności swoją postawę pod względem sumienności, rzetelności
  i odpowiedzialności za drugiego człowieka.
   
 • Praktyki zawodowe odbywają się pod nadzorem koordynatora. Student nabywa doświadczenie zawodowe, wdraża i utrwala poznane techniki oraz wiedzę. W czasie ich trwania student uczy się samodzielności w planowaniu opieki nad pacjentem uwzględniając obowiązujące procedury i standardy.

Galeria