Pielęgniarstwo

Koncepcja kształcenia

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO
- studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Wyższe studia zawodowe pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie trwają 6 semestrów, kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa. Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia, który w zakresie wiedzy zna i rozumie: rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych, uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego, system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób, modele opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki; w zakresie umiejętności potrafi: korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej, rozpoznawać problemy zdrowotne i określać priorytety w opiece pielęgniarskiej, samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej, samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach), decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych, współpracować z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych, przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej, wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich, dokonywać analizy jakości opieki pielęgniarskiej organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej; w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do: kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną, przestrzegania praw pacjenta, samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe, zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta, dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Absolwent zna język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, który jest sprofilowany zawodowo.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza i do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej, w żłobkach i szkołach.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO
- studia drugiego stopnia (magisterskie)

Wyższe studia zawodowe drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie trwają 4 semestry, kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa.
Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, który posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych, a w szczególności zna zasady i metody monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań promocyjno-profilaktycznych w populacji osób zdrowych, standardy realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich, mechanizmy działania produktów leczniczych i zasady ich ordynowania, wytyczne terapeutyczne i standardy opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych, zasady i metody edukacji osób zdrowych i chorych w chorobach przewlekłych, rolę pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej, problematykę zarządzania zespołami pielęgniarskimi i organizacjami opieki zdrowotnej, uwarunkowania rozwoju jakości usług zdrowotnych, regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych, metodologię badań naukowych i zasady ich prowadzenia, wymagania dotyczące przygotowywania publikacji naukowych, kierunki rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie, zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej, uwarunkowania kulturowe i religijne sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości i wyznań, metodykę kształcenia zawodowego przeddyplomowego i podyplomowego; w zakresie umiejętności potrafi: monitorować stan zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych, oraz wdrażać działania edukacyjne i promocyjno-profilaktyczne, rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji, dobierać, zlecać i interpretować badania diagnostyczne w ramach posiadanych uprawnień, opracowywać program edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, prowadzić tę edukację i dokonywać ewaluacji tego programu, samodzielnie pielęgnować pacjenta z raną przewlekłą i przetoką, koordynować opiekę zdrowotną nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia, ordynować leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie recepty lub zlecenia, udzielać samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych, tworzyć standardy opieki pielęgniarskiej oraz wdrażać je do praktyki pielęgniarskiej, stosować odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej, określać zapotrzebowanie pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywać założenia pielęgniarskiej polityki kadrowej, komunikować się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe, organizować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego, prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki, wykorzystywać wyniki badań naukowych i światowy dorobek pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej, zapewniać opiekę pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej; stosować metodykę nauczania oraz ewaluacji w realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego; zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych, formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową, rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań, ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne, wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, aby móc prowadzić działalność profilaktyczną, organizować i zarządzać jednostkami ochrony zdrowia, zajmować się promocją zdrowia, prowadzić i nadzorować działalność edukacyjną i leczniczą pracowników służby zdrowia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz innych jednostkach związanych z ochroną zdrowia. Absolwent posiada umiejętność rozpoznawania podstawowych problemów zdrowotnych, zna systemy opieki zdrowotnej, podstawy nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania, reguły dotyczące stosowania odpowiednich metod badawczych. Studia drugiego stopnia przygotują do samodzielnego pełnienia szeregu zadań pielęgniarskich, w tym świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią. W tym zakresie absolwent posiada pogłębione umiejętności oceny stanu zdrowia pacjenta i rozpoznawania czynników ryzyka chorobowego, rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa, wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, oceny wydolności psychofizycznej chorego i możliwości jego rodziny w zakresie samoopieki, organizacji czasu wolnego i odpoczynku w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, podejmowania działań opiekuńczo-wychowawczych w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, dokumentowania procesu pielęgnowania i wykorzystywania informacji do oceny świadczonej opieki, przestrzegania zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka.

Absolwent jest gotowy do podjęcia działań w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej takich jak: prowadzenie poradnictwa, propagowanie zdrowego stylu życia, nauczanie promocji zdrowia w instytucjach oświatowych, przyuczenie chorego do życia z chorobą i niepełnosprawnością, organizowanie zdrowotnych kampanii edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym, oceny programów edukacyjnych i skuteczności działań edukacyjnych.

Studia drugiego stopnia pozwolą na nabycie umiejętności pracy w ramach zespołu opieki zdrowotnej, w tym zdolności do współpracy z innymi uczestnikami zespołu w opiece nad człowiekiem zdrowym lub chorym, prowadzenia edukacji zdrowotnej w zespołach interdyscyplinarnych, organizowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej, współpracy z uczestnikami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki.

Studia drugiego stopnia przygotują studentów do rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i prowadzenia badań naukowych, wdrażanie zasad medycyny opartej na faktach (EBM), wprowadzania nowych metod i technik poprawiających jakość opieki pielęgniarskiej, podejmowania trudu własnego rozwoju zawodowego.


 

Programy studiów pierwszego i drugiego stopnia zostały przygotowane zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia zawartym w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2019 r., poz. 1573).