Dietetyka

Studia licencjackie (studia I stopnia) - Praktyka zawodowa

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć.

Zgodnie z programem studiów dla kierunku dietetyka, praktyka realizowana jest w wymiarze:

 • 240 godzin (30 dni roboczych) po II semestrze – praktyka wakacyjna
 • 120 godzin (15 dni roboczych) w trakcie trwania III semestru – praktyka śródroczna
 • 280 godzin (35 dni roboczych) po IV semestrze – praktyka wakacyjna
 • 320 godzin (40 dni roboczych) w trakcie trwania VI semestru – praktyka śródroczna

Zasady i formy odbywania praktyk zawodowych zostały określone w Regulaminie praktyk zawodowych na kierunku dietetyka studia I stopnia profil praktyczny oraz Programie praktyk zawodowych (Harmonogram Praktyk Zawodowych), z którymi student powinien się zapoznać przed rozpoczęciem praktyki.

Program praktyk zawodowych (Harmonogram Praktyk Zawodowych):

Opiekunami praktyk zawodowych z ramienia uczelni są (informacja - tablica ogłoszeń):
dr inż. Ewa Malczyk, prof. ucz., dr n. med. Marta Misiarz, dr n. zdr. Jagoda Rydelek, dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec, prof. ucz.

Obowiązki studenta odbywającego praktykę:

1. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student powinien podpisać umowę lub przedłożyć kartę nadzoru praktyki podpisaną przez opiekuna praktyki w placówce (w przypadku podpisania przez uczelnię umowy z placówką, w której ma się odbywać praktyka).

W tym celu pobiera z dziekanatu następujące dokumenty: 

 • kartę zgłoszenia praktyki
 • trzy egzemplarze umowy
 • program praktyk

  lub 
 • kartę nadzoru praktyki
 • program praktyk

w terminach: 

od dnia 01 marca – praktyka wakacyjna (semestr II i IV)
od dnia 01 września – praktyka śródroczna (semestr III)
od dnia 01 grudnia – praktyka śródroczna (semestr VI).

Pobrane dokumenty dostarcza do Instytucji, w której będzie realizowana praktyka zawodowa i uzyskuje podpis potwierdzony pieczęcią na umowach oraz karcie zgłoszenia praktyki (1 egzemplarz umowy oraz program praktyk zostaje w Instytucji).

2. Następnie student dostarcza wypełnione, podpisane i opieczętowane niżej wymienione dokumenty do dziekanatu: 

 • 1 egzemplarz umowy (1 egzemplarz podpisanej umowy jest dla studenta)
 • karta zgłoszenia praktyki

  lub 
 • kserokopię karty nadzoru praktyki

w terminach: 

 • do dnia 31 maja – praktyka wakacyjna (semestr II i IV)
 • do dnia 30 listopada – praktyka śródroczna (semestr III)
 • do ostatniego dnia lutego – praktyka śródroczna (semestr VI).

Jednocześnie student otrzymuje z dziekanatu: 

 • siatkę oceny praktyki
 • świadectwo odbycia praktyki
 • dziennik praktyk.

3. Po zrealizowanych praktykach w celu zaliczenia i uzyskania oceny z praktyki, student przedstawia opiekunowi praktyki z ramienia uczelni wypełnione, podpisane i potwierdzone pieczęcią przez opiekuna praktyki w miejscu odbycia praktyki, niżej wymienione dokumenty

 • świadectwo odbycia praktyki
 • siatkę oceny praktyki
 • dziennik praktyk

  lub 
 • świadectwo odbycia praktyki
 • siatkę oceny praktyki
 • dziennik praktyk
 • oryginał karty nadzoru praktyki.

Dokumenty należy przedstawić opiekunowi praktyki zawodowej z ramienia uczelni (patrz wyżej):

 • do końca pierwszego tygodnia października – praktyka wakacyjna (semestr II i IV)
 • do końca trzeciego tygodnia lutego – praktyka śródroczna (semestr III)
 • do końca trzeciego tygodnia czerwca – praktyka śródroczna (semestr VI).

4. Dokumenty (po zaliczeniu i ocenie), o których mowa w punkcie 3, tj.: 

 • świadectwo odbycia praktyki
 • siatkę oceny praktyki
 • dziennik praktyk

należy dostarczyć do dziekanatu

 • do końca pierwszego tygodnia października – praktyka wakacyjna (semestr II i IV)
 • do ostatniego dnia lutego – praktyka śródroczna (semestr III)
 • do dnia 30 czerwca – praktyka śródroczna (semestr VI).

UWAGI!

 • Student realizuje praktykę zawodową zgodnie z terminem określonym w umowie i w karcie zgłoszenia praktyki (zmiana terminu odbywania praktyki powinna być zgłoszona w dziekanacie),
 • Wcześniejsze odbycie praktyki zawodowej może się odbyć tylko za pisemną zgodą Dziekana Wydziału. Podanie należy złożyć w dziekanacie,
 • Student realizuje praktyki zawodowe w instytucjach, placówkach lub firmach przez siebie wybranych zgodnie z programem praktyk zawodowych.

Student zobowiązany jest do:

 • ubezpieczenia się: 
  • od odpowiedzialności cywilnej (OC),
  • od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • zaszczepienia się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
 • przedstawienia książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych w dziekanacie z aktualnymi badaniami,
 • zaopatrzenia się w odzież i obuwie robocze oraz ochronne zgodnie z wymogami BHP.

Informujemy, że student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez pobrania z dziekanatu dokumentów niezbędnych do ich realizacji.