Dietetyka

Dietetyka

Kierunek dietetyka w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie istnieje od 2007 roku. Wraz z kierunkami: kosmetologią i psychofizycznym kształtowaniem człowieka współtworzy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Siedzibą Wydziału, a zarazem podstawowym zapleczem dydaktycznym jest budynek "D" - Collegium Medicum, znajdujący się przy ul. Ujejskiego 12.

Dietetyka jest nauką zajmującą się racjonalnym żywieniem człowieka zdrowego na wszystkich etapach jego rozwoju ontogenetycznego, a także oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta oraz odżywiania na rezultat leczenia chorób, w myśl słów Hipokratesa: 

„dieta jest lekiem, którego nie zastąpi żaden inny, sama zaś zastępuje wiele różnych lekarstw”.

Usługi świadczone przez dietetyków, co potwierdzają doświadczenia innych krajów, stają się jednym z podstawowych elementów współczesnych systemów ochrony zdrowia, a w konsekwencji wyznacznikiem wzrostu gospodarczego i konkurencyjności na rynku światowym.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej kierunek dietetyka w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie kształci studentów na studiach I stopnia (studia licencjackie) i studiach II stopnia (studia magisterskie)

Program studiów I stopnia (studia licencjackie) i studiach II stopnia (studia magisterskie) na kierunku dietetyka jest dostosowany do dynamicznie zmieniających się wymogów rynku edukacyjnego i potrzeb z zakresu wszelkiego rodzaju działalności w obszarze opieki zdrowotnej. Studia na kierunku dietetyka mają profil praktyczny. Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnego pracownika instytucji zajmujących się żywieniem człowieka w stanie zdrowia i choroby, nadzorem w zakresie prawidłowego żywienia, a także pracownika podejmującego indywidualną działalność ukierunkowaną na dietoprofilaktykę i dietolecznictwo.

Studia I stopnia (studia licencjackie) na kierunku dietetyka trwają 6 semestrów, kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjata dietetyki. Odbywają się w formie stacjonarnej (studia dzienne), jak i niestacjonarnej (studia zaoczne). W toku kształcenia przekazywana jest studentom najnowsza wiedza z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz umiejętności praktyczne pozwalające na udzielanie świadczeń z zakresu dietetyki na najwyższym poziomie. Profil kształcenia i dobór przedmiotów zapewnia studentom umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w szerokim spektrum zagadnień dietetycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę przewlekłych chorób niezakaźnych. Ponadto kształtowana jest nienaganna postawa etyczno-moralna, a także umiejętność zarządzania pracą własną i całego zespołu.

Studia stacjonarne są bezpłatne, a ponadto studenci mogą starać się o stypendia naukowe i socjalne, m.in. to jedyne w Polsce stypendium mieszkaniowe wypłacane przez Burmistrza Nysy wszystkim, którzy podjęli naukę w nyskiej uczelni i w związku z tym zamieszkali w Nysie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie jako pierwsza uczelnia na Opolszczyźnie, w roku akademickim 2022/2023 stworzyła absolwentom kierunku dietetyka studiów I stopnia (studia licencjackie), ale także absolwentom studiów I stopnia (studia licencjackie, studia inżynierskie) nauk pokrewnych możliwość uzyskania poszerzonej wiedzy z zakresu dietetyki na studiach II stopnia (studia magisterskie)

Studia II stopnia (studia magisterskie) na kierunku dietetyka trwają 4 semestry, kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu magistra dietetyki. Odbywają się w formie stacjonarnej (studia dzienne), jak i niestacjonarnej (studia zaoczne). W trakcie realizacji programu studiów II stopnia (studia magisterskie) student poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osiągnięte na studiach I stopnia (studia licencjackie). 

Program studiów obejmuje przedmioty teoretyczne i zajęcia praktyczne, jak również cykl zajęć w zakładach opieki zdrowotnej (praktyki). Ukierunkowany jest na prowadzenie pacjentów ze schorzeniami wymagającymi zróżnicowanego postępowania dietetycznego, szerokiego wachlarza diet leczniczych, eliminacyjnych. Znajomość psychologii i socjologii żywienia umożliwia rozwiązywanie złożonych problemów zdrowotnych, socjalnych i rodzinnych, zdefiniowania i rozpoznania problemów żywieniowych pacjenta, efektywnego komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach. 

Zajęcia dydaktyczne na studiach I stopnia (studia licencjackie) i studiach II stopnia (studia magisterskie) prowadzi wysoko wyspecjalizowana kadra z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich.

Wykształcenie zdobyte po ukończeniu studiów II stopnia kierunku dietetyka pozwala na kontynuowanie nauki na studiach III stopnia, studiach podyplomowych w innych uczelniach w Polsce, a także za granicą. Co więcej, opracowany i realizowany program studiów pozwala na realizowanie części programu w uczelniach zagranicznych, prowadzących kierunki studiów powiązane z dyscypliną nauki o zdrowiu, z którymi podpisane zostały przez Uczelnię umowy dwustronne.

Studia II stopnia na kierunku dietetyka umożliwiają także rozwój zawodowy i możliwość awansu dietetyka (Rozporządzenie MZ z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami). Rozporządzenie rozróżnia bowiem aż pięć stanowisk (starszy asystent dietetyki, asystent dietetyki, młodszy asystent dietetyki, starszy dietetyk i dietetyk) związanych z dietetyką wraz ze wskazaniem wymaganych kwalifikacji.

Efekty uczenia się są praktycznie realizowane w pracowniach Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej wyposażonych w specjalistyczny sprzęt na miarę standardów europejskich:

 • pracownia technologii żywności i dietetyki, gdzie znajdują się stanowiska umożliwiające praktyczne sporządzanie zaplanowanych posiłków, 

   

 • pracownia żywienia i dietetyki, gdzie znajdują się stanowiska komputerowe umożliwiające planowanie jadłospisów, obliczanie wartości odżywczej posiłków oraz interpretację wyników dotyczących oceny sposobu żywienia,

 • pracownia analiz i oceny jakości żywności/laboratorium chemiczne, gdzie odbywają się badania właściwości i jakości produktów spożywczych,

 • pracownia antropometryczna, gdzie dokonuje się oceny stanu odżywienia w oparciu o analizę składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej.

   

Podczas studiów w nyskiej Alma Mater studenci mają możliwość systematycznego doskonalenia zawodowego, m.in. poprzez uczestnictwo w badaniach i projektach naukowych, wyjazdach studyjnych, czy też biorąc udział w edukacji prozdrowotnej, prowadzonej przez Wydział i prężnie działające Studenckie Koła Naukowe: Set Point Diet i Edukatorzy Żywienia.

Ponadto studenci w ramach programu Erasmus+ uczestniczą w wyjazdach studenckich, które pozwalają nie tylko na poznanie specyfiki kształcenia i pracy za granicą, obcowanie z kulturą innych narodów, ale również sprzyjają nawiązywaniu nowych znajomości zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym.

Uczelniami partnerskimi Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej są:

 • University of Debrecen (Węgry)
 • University Merhmet Akif Erosy w Burdur (Turcja)
 • Palacky University in Olomouc (Czechy)
 • Tomas Bata University w Zlinie (Czechy)
 • Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja)
 • University of South Bohemia in Ceské Budejovice (Czechy)
 • South Karelia University of Applied Sciences w Lappeenranta (Finlandia)
 • Universidade do Algarve / University of Algarve School of Health (Portugalia)
 • Saimaa University of Applied Sciences w Lappeeranta (Finlandia)

Jeżeli interesujesz się zdrowym odżywianiem i chcesz poznać tajniki dietetyki, to Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie jest Uczelnią dla Ciebie.
 

 

Galeria