Filologia germańska

Egzaminy i zaliczenia

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA
DO EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KOMISYJNYCH

Zgodnie z Regulaminem studiów PANS w Nysie:

  • student nie może przystąpić do egzaminu, jeśli nie uzyskał zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych, laboratoryjnych, lektoratów i seminariów z danego przedmiotu,
  • egzamin przeprowadza egzaminator, którym jest nauczyciel akademicki prowadzący wykład,
  • terminy egzaminów wyznaczają egzaminatorzy w porozumieniu ze starostą roku.
  • W przypadku braku takich uzgodnień do ustalenia terminów egzaminów zobowiązani są egzaminatorzy. Harmonogram sesji egzaminacyjnej podaje się do wiadomości studentów nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem sesji.
  • student ma prawo wglądu do swoich ocenionych prac egzaminacyjnych w terminach wskazanych przez egzaminatora,
  • w razie uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezaliczonego przedmiotu. Egzamin poprawkowy odbywa się w terminie niekolidującym z innymi zajęciami studenta, uzgodnionym przez prowadzącego zajęcia i zainteresowanego studenta, nie wcześniej niż 3 dni od daty terminu pierwszego i nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie student zachowuje prawo do egzaminów przewidzianych w regulaminie. Usprawiedliwieniem nieobecności na egzaminie może być wyłącznie choroba lub istotne zdarzenie losowe. Usprawiedliwienie lekarskie lub inny dokument uzasadniający nieobecność musi zostać dostarczony egzaminatorowi w terminie 7 dni od daty egzaminu, również w przypadku dłuższego pobytu w szpitalu lub innych okoliczności. Usprawiedliwienie może być dostarczone przez inną osobę lub listownie. Sprawy sporne rozstrzyga rozstrzyga dziekan wydziału. Usprawiedliwienie zostaje dołączone do akt osobowych studenta. Student, który bez usprawiedliwienia nie zgłosił się na egzamin w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną,
  • Dziekan Wydziału na wniosek studenta, złożony w terminie 7 dni od daty nie zdania egzaminu w terminie poprawkowym, zarządza w przypadku stwierdzenia braku obiektywizmu w ocenie egzamin komisyjny, który powinny odbyć się w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku przez studenta. Dziekan Wydziału może zarządzić egzamin komisyjny również z własnej inicjatywy. Informacja o dniu i o godzinie egzaminu komisyjnego (oraz jego formie) powinna być wywieszona na tablicy informacyjnej instytutu co najmniej 3 dni przed jego terminem. W skład komisji egzaminacyjnej egzaminu komisyjnego, powołanej przez Dziekana Wydziału, wchodzą: przewodniczący oraz dwóch członków komisji egzaminacyjnej egzaminu komisyjnego. Na wniosek studenta egzamin komisyjny może odbywać się w obecności obserwatora wskazanego przez studenta. Ocena komisji jest ostateczna.
  • wyniki z poszczególnych egzaminów podawane są do wiadomości studentów w terminie 7 dni od daty egzaminu, natomiast w przypadku egzaminu komisyjnego wynik jest podawany w tym samym dniu.