Filologia germańska

DBAMY O JAKOŚĆ I DOSKONALIMY SIĘ!

DBAMY O JAKOŚĆ I DOSKONALIMY SIĘ!

Przedstawiciele Wydziału Neofilologii – dziekan dr hab. Alina Dittmann, prof. ucz., dr Iwona Sikora oraz dr hab. Marcin Walczyński, prof. ucz. – w dniach 18-19 kwietnia 2023 r. brali udział w ważnej z perspektywy naszej uczelni konferencji pt. „Filologia – praktycznie”, która została zorganizowana przez Katedrę Filologii Akademii Nauk Stosowanych w Pile.

Podczas konferencji dyskutowano na temat kształcenia filologicznego oferowanego przez uczelnie zawodowe (a więc takie, jak Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie), które obligatoryjnie odbywa się na profilu praktycznym. Profil praktyczny różni się od profilu ogólnoakademickiego (w ramach którego prowadzi się kształcenie filologiczne na uczelniach akademickich takich, jak np. uniwersytety) tym, że studenci – w toku swoich studiów – uczestniczą w różnych zajęciach, których celem jest wykształcenie takich umiejętności, które będą bezpośrednio przydatne w wykonywanej przez nich po studiach pracy zawodowej. Wobec tego, w naszej uczelni, na studiach anglistycznych i germanistycznych nasi studenci uczestniczą w zajęciach, które przygotowują ich praktycznie do wykonywania zawodu tłumacza albo nauczyciela. Mają przedmioty, podczas których uczą się rzeczy praktycznych i niezwykle potrzebnych – tłumaczenia pisemnego i ustnego, obsługi programów dla tłumaczy, języków specjalistycznych, uczenia języka w różnych grupach wiekowych, podejścia do uczących się zgodnie z najnowszą wiedzą pedagogiczną i psychologiczną, czy zastosowań technologii w dydaktyce języków obcych. Dodatkowo nasi studenci mają zwiększoną liczbę praktyk, co pozwala im już w trakcie studiów poznać realia rynku i tajniki zawodu tłumacza albo nauczyciela.

Przedstawiciele Wydziału Neofilologii aktywnie uczestniczyli w konferencji, która podzielona była na pięć paneli: (1) koncepcja kształcenia, (2) efekty uczenia się, (3) zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, (4) praktyki zawodowe oraz (5) praca dyplomowa i dyplomowanie. Profesor Alina Dittmann była główną prelegentką w panelu na temat dyplomowania, a profesor Marcin Walczyński był głównym prelegentem w sekcji poświęconej praktykom zawodowym.

Niezwykle istotnym aspektem konferencji był fakt, że uczestniczyli w nim także przedstawiciele Państwowej Komisji Akredytacyjnej, której zadaniem jest ocenianie kierunków studiów, wydawanie opinii na temat prowadzonych studiów oraz sugerowanie zmian projakościowych. Eksperci z Państwowej Komisji Akredytacyjnej odpowiadali na liczne pytania oraz podpowiadali, jak udoskonalać kształcenie na studiach filologicznych w uczelniach zawodowych, by spełniały one najwyższe standardy kształcenia i przygotowywały studentów do przyszłej pracy zawodowej.

Z całą pewnością wiedza wyniesiona z konferencji posłuży pracownikom Wydziału Neofilologii do dalszego doskonalenia programów studiów oraz jego modyfikacji po to, by absolwenci nyskiej filologii angielskiej i filologii germańskiej byli jeszcze atrakcyjniejsi – pod względem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych – na rynku pracy, a więc by znajdowali dobrze płatną, satysfakcjonującą oraz rozwijają pracę zaraz po skończeniu swojej edukacji.

Warto nadmienić, że ostatnia akredytacja kierunków prowadzonych na Wydziale Neofilologii PANS odbyła się w roku akademickim 2019/2020 i w jej wyniku nasze studia otrzymały najwyższe noty. Potwierdzeniem tego faktu jest to, że otrzymaliśmy akredytację na najdłuższy z możliwych okresów – na sześć lat. Kolejna akredytacja zaplanowana jest na rok akademicki 2025/2026.

Zapraszamy wszystkich chętnych na studia językowe do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, gdzie kształcimy praktycznie, dbając o jakość kształcenia.

dr hab. Marcin Walczyński, prof. ucz.