Architektura

Regulamin dyplomowania

ZASADY PROWADZENIA PROCESU DYPLOMOWANIA

Praca dyplomowa inżynierska jest najważniejszą samodzielną pracą studenta, kończącą cykl dydaktyczny studiów na kierunku architektura pierwszego stopnia i powinna dotyczyć problematyki zgodnej ze specyfiką kierunku nauczania, w szczególności obranej przez studenta specjalności. W pracy dyplomowej powinna być wykorzystana wiedza zdobyta uprzednio w ramach wykładów, ćwiczeń tablicowych, seminariów, a także zajęć laboratoryjnych i projektowych. Praca dyplomowa jest sprawdzianem stopnia opanowania tej wiedzy, umiejętności syntezy wiadomości i zastosowania ich do rozwiązywania konkretnych problemów.

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu studiów dla kierunku architektura praca dyplomowa inżynierska opracowywana jest:

 

Harmonogram realizacji

Przedmiot

Studia rozpoczęte w roku akademickim 2019/2020 i wcześniej

semestr 6

semestr 7

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Studia rozpoczęte w roku akademickim 2020/2021 i później

semestr 7

semestr 8

 

Seminarium dyplomowe

Projektowanie dyplomowe

 

Koncepcja pracy dyplomowej wynika z ogólnych założeń sylwetki absolwenta kierunku architektura, obranej specjalności dyplomowania oraz Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Praca dyplomowa powinna być opracowaniem podejmującym rozwiązanie konkretnego problemu lub zadania projektowego o charakterze architektonicznym, urbanistycznym lub planistycznym w odniesieniu do lokalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego, społeczno-kulturowego i zbudowanego. W przypadkach szczególnych dopuszcza się również prace o charakterze teoretycznym rozwijające lub pogłębiające stosowane w dziedzinie architektury metody projektowania, teoretyczne rozwiązania techniczne, itp.

Student przystępujący do opracowania pracy dyplomowej ma wiedzę i umiejętność konstruowania pracy dyplomowej, w tym logicznej analizy obiektów architektonicznych, zespołów urbanistycznych i planów zagospodarowania przestrzennego o funkcjach zbliżonych do podjętej w pracy dyplomowej problematyki.

Szczegółowe warunki realizacji pracy dyplomowej, zaliczenia seminarium dyplomowego, zasady i kryteria oceny prac dyplomowych, warunki przystąpienia do obrony pracy dyplomowej oraz przeprowadzenia egzaminu dyplomowego określa Regulamin Dyplomowania:

Regulamin dyplomowania dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2020/2021 i później
Regulamin dyplomowania dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2019/2020 i wcześniej

Opiekunami z ramienia uczelni nad praktykami zawodowymi są:

mgr Andrzej Jaworski - opiekun pleneru rysunkowego,
mgr inż. Marcin Zdanowicz - opiekun praktyki budowlanej,
mgr inż. arch. Alojzy Tomiczek - opiekun praktyki inwentaryzacyjnej i urbanistycznej,
dr inż. arch. Agata Pięt - opiekun praktyki projektowej, projektowej – przeddyplomowej oraz architektonicznej.

Przed rozpoczęciem praktyk student pobiera z dziekanatu kartę zgłoszenia praktyki oraz dwa egzemplarze umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej.

Dokumenty te należy dostarczyć do Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa.

Po otrzymaniu z Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa, podpisanej umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej oraz karty zgłoszenia praktyki, student zanosi je do dziekanatu gdzie otrzymuje siatkę oceny praktyki oraz świadectwo odbycia praktyki jak również dzienniczek praktyk.

Po zrealizowanych praktykach, wypełnione i podpisane przez opiekuna praktyki z ramienia Instytucji świadectwo odbycia praktyki oraz siatkę oceny praktyki jak również dzienniczek praktyk (wypełniony zgodnie z wymaganiami opiekuna praktyki z ramienia Uczelni), należy zdać opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni, w terminie przez niego ustalonym, w celu zaliczenia i oceny praktyki.

UWAGA!

Informujemy, że student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez karty zgłoszenia praktyki z uczelni.

Przypominamy wszystkim studentom, o konieczności ubezpieczeń NNW oraz OC na wybranych specjalnościach lub kierunkach.