Architektura

Program kształcenia

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia na kierunku architektura jest przybliżenie i ostatecznie osiągnięcie ogólnej definicji, jaką jest „architektura”, a mianowicie dyscyplina organizująca i kształtująca przestrzeń w realnych formach, niezbędnych dla zaspokojenia materialnych, biologicznych, duchowych i użytkowych potrzeb człowieka, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla osiągnięcia tego ogólnego celu koncepcja kształcenia w Instytucie Architektury i Urbanistyki opiera się na:

 • nauce tworzenia projektów architektonicznych i urbanistycznych spełniających wymogi współczesnego człowieka, jego oczekiwania bieżące, jak również ich zaspokojenie w przyszłości w granicach rozsądnego przewidywania potrzeb użytkowych, psychicznych i biologicznych,
 • spełnieniu na każdym etapie edukacji, począwszy od najprostszych form po formy (obiekty) o znacznym stopniu komplikacji, wymogów estetycznych, funkcjonalnych i technicznych,
 • nauce teorii architektury i pokrewnych, jak sztuka i technika tworzenia,
 • wpajaniu szacunku dla zachowanych dzieł architektonicznych minionych epok, jak również nauce rewitalizacji obiektów zabytkowych,
 • nauce planowania i budowy miast i siedlisk wiejskich, jak również procesów planowania przestrzennego,
 • wpajaniu etycznych wymogów zawodu, jakim jest architekt, tj. zawodu zaufania publicznego,
 • zrozumieniu kwestii konstrukcyjnych związanych z procesem projektowania architektonicznego,
 • przyswajaniu zagadnień fizyki budowlanej i technologii, wykonawstwa oraz zagadnień energooszczędności i wykorzystania w szerokim zakresie odnawialnych źródeł energii,
 • nauce nowoczesnych metod projektowania, jakimi są elektroniczne narzędzia i programy komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAE,
 • zrozumieniu w niezbędnym zakresie zagadnień związanych z organizacją procesów budowania i zarządzania,
 • nauce języków obcych, jak i procesów legislacyjnych, towarzyszących tworzeniu dzieł architektonicznych i urbanistycznych,
 • kreowaniu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, pozwalających człowiekowi na życie w symbiozie ze środowiskiem naturalnym,
 • kreowaniu architektury poprzez kształtowanie otoczenia przyjaznego człowiekowi, stosowaniu zasad ekologii, ochrony środowiska naturalnego, przywróceniu ekosystemów przyrodniczych, racjonalnego gospodarowania energią i zasobami materiałowymi.

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Celem programu kształcenia na kierunku architektura, specjalność Architektura i Urbanistyka, jest ogólne przygotowanie zawodowe. Absolwentowi studiów I-ego stopnia kierunku architektura zostaje nadany tytuł inżyniera architekta. Absolwent będzie przygotowany do pełnienia niesamodzielnych działań twórczych w zakresie projektowania i realizacji budynków (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w projektowaniu architektonicznym w Polsce przysługują absolwentom studiów II-ego stopnia czyli magisterskich). Studia mają na celu wykształcić inżyniera świadomego społecznej odpowiedzialności, o wysokiej etyce i kulturze zawodowej, rzetelnej wiedzy i zasobie odpowiednich umiejętności, szczególnie w dziedzinach:

 • kształtowania środowiska przestrzennego człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi,
 • tworzenia projektów architektoniczno-urbanistycznych, spełniających wymagania estetyczne, technologiczne i techniczne,
 • historii architektury, dorobku pokrewnych sztuk, nauk i technologii towarzyszących sztuce budowania,
 • podstaw sztuk pięknych, które mają związek z jakością architektury,
 • kształtowania przestrzeni urbanistycznej,
 • rozumienia wielostronnych, wzajemnych relacji, jakie mogą zachodzić pomiędzy ludźmi, ich potrzebami, budynkami i przestrzenią otaczającą,
 • rozumienia roli czynnika społecznego w opracowywanych projektach i zasad etyki zawodu architekta,
 • metod pozyskiwania informacji i opracowywania koncepcji projektu,
 • problemów konstrukcyjnych, budowlanych i innych inżynierskich, związanych z projektowaniem architektonicznym budynków,
 • rozwiązywania problemów fizyko-budowlanych i użytkowo-technologicznych w celu zapewnienia we wnętrzach odpowiedniej ochrony przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi oraz komfortowego mikroklimatu,
 • przepisów budowlanych i ustaw prawnych oraz ograniczeń finansowych postulowanych przez inwestora i użytkownika budynków,
 • zasad organizacji przemysłu budowlanego, procedur realizacji budynków oraz integracji projektów i planów z procesami inwestycyjnymi.

Opis modułów kształcenia dla specjalności AiU - studia rozpoczęte w roku akademickim 2012/2013 ÷ 2014/2015
Opis modułów kształcenia dla specjalności AiU - studia rozpoczęte w roku akademickim 2015/2016
Opis modułów kształcenia dla specjalności AiU - studia rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017


ARCHITEKTURA ŚWIATŁA

Celem programu kształcenia na kierunku architektura, specjalności Architektura Światła, jest ogólne przygotowanie zawodowe. Absolwentowi studiów I-ego stopnia kierunku architektura zostaje nadany tytuł inżyniera architekta. Absolwent będzie przygotowany do pełnienia pomocniczych, ewentualnie współautorskich i autorskich działań twórczych w zakresie projektowania i realizacji zadań projektowych w zakresie oświetleniowych obiektów architektonicznych, w tym iluminacji architektonicznej, oświetlenia użytkowego i dekoracyjnego wnętrz oraz przestrzeni publicznych, z szczególnym uwzględnieniem walorów krajobrazowych. Przygotowania projektów oświetlenia scenicznego oraz okazjonalnego o charakterze czasowym. Studia mają na celu wykształcić inżyniera świadomego społecznej odpowiedzialności, o wysokiej etyce i kulturze zawodowej, rzetelnej wiedzy i zasobie odpowiednich umiejętności, szczególnie w dziedzinach:

 • kształtowanie nocnego krajobrazu kulturowego,
 • projektowania oświetlenia użytkowego i dekoracyjnego,
 • projektowania infrastruktury oświetleniowej dla zespołów urbanistycznych i krajobrazowych,
 • projektowania oświetlenia struktur komunikacyjnych,
 • analizowania i wartościowania zabytkowej architektury pod względem historycznym i architektonicznym, w kontekście wprowadzenia nowoczesnego oświetlenia użytkowego i dekoracyjnego,
 • tworzenia projektów zgodnych z zasadami i doktrynami, w poszanowaniu technologicznych i technicznych aspektów ochrony środowiska naturalnego w tym szczególnie imisji światła,
 • historii architektury, dorobku pokrewnych sztuk, nauk i technologii towarzyszących sztuce budowania,
 • podstaw technik sztuk plastycznych, które mają związek z formowaniem nocnego wizerunku architektury kubaturowej, wnętrz i krajobrazu,
 • rozumienia roli funkcji zabytku i wartości substancji zabytkowej w opracowywanych projektach wg zasad etyki zawodu architekta,
 • metod pozyskiwania informacji (inwentaryzacji, dokumentacji architektury współczesnej i zabytkowej) i opracowywania koncepcji projektu,
 • metod pomiaru i obliczania warunków oświetleniowych dla istniejących obiektów architektonicznych, przestrzeni urbanistycznych oraz infrastruktury komunikacyjnej,
 • problemów konstrukcyjnych, budowlanych i innych inżynierskich, związanych z montażem systemów oświetleniowych w obiektach istniejących i nowoprojektowanych,
 • przygotowania i realizacji projektów oświetleniowych związanych z instalacjami o charakterze czasowym lub scenograficznym,
 • opracowania i realizacji projektów wideoprojekcji zintegrowanej z istniejącą tkanką architektoniczną,
 • przepisów ochrony zabytków i przepisów prawa budowlanego oraz prawnych uwarunkowań przygotowania projektów iluminacji architektonicznej obiektów zabytkowych,
 • zasad organizacji procesu inwestycyjno-projektowego, procedur realizacji inwestycji oświetleniowych oraz integracji projektów i masterplanów oświetleniowych z planami zagospodarowania przestrzennego.

Opis modułów kształcenia dla specjalności AŚ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2012/2013 ÷ 2014/2015
Opis modułów kształcenia dla specjalności AŚ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2015/2016
Opis modułów kształcenia dla specjalności AŚ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017


KONSERWACJA I OCHRONA ZABYTKÓW

Celem programu kształcenia na kierunku architektura, specjalności Konserwacja i Ochrona Zabytków, jest ogólne przygotowanie zawodowe. Absolwentowi studiów I-ego stopnia kierunku architektura zostaje nadany tytuł inżyniera architekta. Absolwent będzie przygotowany do pełnienia pomocniczych, ewentualnie współautorskich i autorskich działań twórczych w zakresie projektowania i realizacji inwestycji konserwatorskich w budynkach zabytkowych. Studia mają na celu wykształcić inżyniera świadomego społecznej odpowiedzialności, o wysokiej etyce i kulturze zawodowej, rzetelnej wiedzy i zasobie odpowiednich umiejętności, szczególnie w dziedzinach:

 • kształtowanie zabytkowego krajobrazu kulturowego,
 • analizowania i wartościowania zabytkowej architektury pod względem historycznym i architektonicznym,
 • tworzenia projektów zgodnych z zasadami i doktrynami etyki konserwatorskiej, w poszanowaniu technologicznych i technicznych aspektów dawnej substancji zabytkowej,
 • historii architektury, dorobku pokrewnych sztuk, nauk i technologii towarzyszących sztuce budowania,
 • podstaw technik sztuk plastycznych, które mają związek z wystrojem historycznej architektury,
 • kształtowania urbanistycznego krajobrazu kulturowego,
 • rozumienia wielostronnych, wzajemnych relacji, jakie mogą zachodzić pomiędzy ochroną dziedzictwa narodowego a funkcją społeczną,
 • rozumienia roli funkcji zabytku i wartości substancji zabytkowej w opracowywanych projektach wg zasad etyki zawodu architekta,
 • metod pozyskiwania informacji (inwentaryzacji, dokumentacji architektury zabytkowej) i opracowywania koncepcji projektu (rewitalizacji, adaptacji),
 • problemów konstrukcyjnych, budowlanych i innych inżynierskich, związanych z ochroną i konserwacją budynków zabytkowych,
 • rozwiązywania problemów fizyko-budowlanych i użytkowo-technologicznych budownictwa historycznego,
 • przepisów ochrony zabytków i przepisów prawa budowlanego oraz prawnych uwarunkowań przygotowania projektów konserwatorskich,
 • zasad organizacji procesu konserwatorsko-budowlanego, procedur realizacji inwestycji konserwatorskich oraz integracji projektów z planami zagospodarowania przestrzennego.

Opis modułów kształcenia dla specjalności KiOZ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2012/2013 ÷ 2014/2015
Opis modułów kształcenia dla specjalności KiOZ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2015/2016
Opis modułów kształcenia dla specjalności KiOZ - studia rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017