Architektura

Dydaktyka

DYDAKTYKA

Na kierunku architektura, w Instytucie Nauk Technicznych przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, stosowane są wszystkie akademickie metody dydaktyczne ukierunkowane na kształcenie architekta w profilu praktycznym.

 1. Wykłady audytoryjne, mające na celu przygotowanie teoretyczne studentów w zakresie prowadzonego przedmiotu, prowadzone są w grupach obejmujących wszystkich studentów danego roku studiów. Zaliczenie wykładów audytoryjnych odbywa się w formie egzaminu lub kolokwium zaliczeniowego.
 2. Ćwiczenia tablicowe prowadzone są w sposób umożliwiający przybliżenie studentom praktycznych zastosowań umiejętności zdobytych na wykładzie, np. przez rozwiązywanie określonych zadań przez prowadzącego na forum całej grupy lub samodzielną pracę studentów koordynowaną przez prowadzącego. Ćwiczenia tablicowe prowadzone są w grupach 28÷36 osobowych. Zaliczenie odbywa się na podstawie wykonanych przez studentów prac domowych lub kolokwiów zaliczeniowych (pisemnych lub ustnych) oraz obecności.
 3. Zajęcia projektowe/laboratoryjne, prowadzone w grupach od 14 do 18 osób, mają na uwadze przygotowanie studentów do samodzielnej pracy projektowej nad zadaniami określanymi przez prowadzącego. Zajęcia projektowe polegają głównie na samodzielnym opracowywaniu projektów koncepcyjnych (części rysunkowej i modelu) w zakresie odpowiadającym tematyce przedmiotu. Praca studentów podzielona jest na zagadnienia przygotowywane poza zajęciami (oceniane i koordynowane przez prowadzącego) oraz zagadnienia aktywnie rozwiązywane przez studentów w czasie trwania zajęć pod nadzorem prowadzącego. Zajęcia laboratoryjne mają charakter analogiczny do zajęć projektowych, przy czym ukierunkowane są na zastosowanie w pracy studentów specjalistycznych narzędzi, np. oprogramowania komputerowego w przypadku przedmiotu Grafika komputerowa, czy urządzeń badawczych w przypadku Budownictwa Ogólnego i Materiałów budowlanych. Zaliczenie zajęć odbywa się głównie na podstawie złożonych prac oraz warunku obecności.
  Semestralne zajęcia projektowe można zobrazować, jako szereg ćwiczeń projektowych, które zawierają w swej tematyce problematykę szeroko rozumianych zespołów mieszkaniowych, usług i miejsc pracy, opracowywanych zarówno w kontekście architektonicznym, jak i urbanistycznym, uwzględniając aspekty zrównoważonego rozwoju oraz ekologii. Dotykają w swych opracowaniach także przestrzeni osadnictwa wiejskiego, gospodarki przestrzennej, w tym planowania, budownictwa ogólnego i konstrukcji. Projekty obejmują również zagadnienia projektowania wnętrz, zabudowy uzupełniającej oraz rewitalizacji zdegradowanych obiektów i przestrzeni miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem terenów poindustrialnych. W zakresie tematyki wiejskiej dotyczą poszczególnych gospodarstw, ich zespołów oraz całej struktury osadniczej wsi. W trakcie opracowania koncepcji zwraca się szczególną uwagę na wybór problemu i tematyki prac oraz poszukiwanie rozwiązań jak najbardziej zbliżonych do wymagań, stawianych prawem, warunkami i wytycznymi. W efekcie daje to możliwość kształcenia projektantów możliwie mocno osadzonych w praktyce i realiach zawodu architekta i urbanisty.
  • Konkursy i warsztaty studenckie są szczególnie pożądaną formą pracy studentów, gdyż stymulują ich aktywność i kreatywność w sposób wyjątkowy. Dotyczą one między innymi tematyki związanej z regionem, rozwiązań wyrażających oryginalne sposoby zastosowań określonych materiałów budowlanych, oraz nowych pomysłów na kształt otaczającej nas przestrzeni.
  • Praktyki - pełnią niezaprzeczalnie ważną rolę w kształceniu architekta na studiach o profilu praktycznym. Przedłużone względem praktyk na profilu ogólno-akademickim z 2 do 4 i 5 tygodni nie zmieniły swojego profilu i dotyczą praktyk budowlanych (4 tygodnie po I roku), inwentaryzacyjnych (4 tygodnie po II roku), i projektowych (5 tygodni po III roku).
  • Prace dyplomowe - wiele prac dyplomowych ukierunkowanych jest na bieżące problemy funkcjonalno-przestrzenne miasta Nysy oraz pobliskiego rejonu. Wiele opracowań to rozwiązania pokonkursowe z kraju i ze świata. Zawarte w pracach dyplomowych koncepcje stanowią wartościowy materiał dla opracowywania projektów realizacyjnych.
 4. Seminarium dyplomowe prowadzone jest w grupach obejmujących studentów poszczególnych promotorów. Liczba studentów pracujących w ramach seminarium oscyluje pomiędzy 22-26. Celem seminarium jest prezentacja dokonań studentów w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Galeria