Architektura

RAPORT Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW STUDENCKICH

RAPORT Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW STUDENCKICH

„ZAGOSPODAROWANIE  TERENU OTACZAJĄCEGO ZBIORNIK WODY WYMYSŁÓWEK W RADOMSKU”

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE

Po odbytej wizji lokalnej przyjęty do opracowania teren został poddany studiom przestrzennym pod kątem:

  • dostępności pieszej i kołowej
  • łączności komunikacyjnej z terenem otaczającym
  • istniejącego zagospodarowania terenu i określonej pod względem funkcjonalnym zabudowy
  • ogółem możliwości socjotechnicznych terenu z uwzględnieniem wartości krajobrazu

Głównym celem gospodarzy miasta jest utworzenie na obszarze wokół zbiornika Wymysłówek terenów o wysokiej wartości rekreacyjnej z możliwością przystosowywania (czasowego, trwałego) ich części dla celów mieszkalnictwa. Ma to dotyczyć głównie starszej emerytowanej społeczności, w tym osób specjalnej troski, jak również niepełnosprawnych.

Wydzielone przestrzenie rekreacyjne i mieszkaniowe zostały w sposób zróżnicowany zintegrowane w dwóch koncepcjach wstępnego planu przestrzennego.  Zaproponowane zostały elastyczne rozwiązania dające możliwość regulowania wielkościami obszarów przeznaczonych dla wstępnie określonych funkcji.  „Zazębianie się” podmiotów funkcjonalnych dosłownie i znaczeniowo, jest istotnym spojrzeniem w przyszłość: potrzeby społeczności i władz miasta mogą się w krótkim czasie zmieniać, podlegać różnym presjom politycznym i społecznym. 

Z koncepcjami w skali urbanistycznej ściśle związane są wstępne projekty obiektów. Podobnie jak w wielkiej skali, w architektonicznej zawiera się duży zakres elastyczności. Wszystkie jednostkowe rozwiązania dają możliwości przekształceń funkcjonalno-przestrzennych. Wiąże się z tym lekka ekologiczna konstrukcja i każdorazowo odpowiadająca temu neutralna i jednorodna estetycznie i materiałowo wystylizowana forma.

Obydwie wersje, urbanistyczna i w skali architektonicznej, uzupełnione zostały trzecim kompleksem obiektów związanych z obydwoma koncepcjami przestrzennymi.  W tym ostatnim przypadku założenia co do ścisłego utrzymania koncepcji rozwiązań przestrzennych, są już nieco mniej zdyscyplinowane. Rozluźnione zostały zarówno założenia co do funkcji kubatur, jak i ich powiązania.
Tak przyjętą ideą kierowały dwa istotne powody:

  • udostępnienie gospodarzom miasta szerokiego wyboru i możliwie swobodnego dysponowania kubaturami odpowiednio do zmieniających się w czasie potrzeb
  • uniknięcia monotonii przestrzenno – krajobrazowej

Biorąc pod uwagę dwie koncepcje urbanistyczne i 3 zespoły obiektów, w tym kubaturowych i otwartych ziemnych, które stanowić mają:

  • zabudowę jednorodzinną w tym o specjalnym przeznaczeniu dla osób w starszym wieku
  • hotele, wydzielone zespoły gastronomiczne, inne obiekty o przeznaczeniu turystyczno - sportowym
  • pola namiotowe, otwarte tereny sportowo – rekreacyjne
  • urządzenia dla sportów wodnych

Projekty wykonane w ramach warsztatów spełniają warunki określone umową z władzami miejskimi i stanowią przyczynek dla zrównoważonego rozwoju określonych w projekcie funkcji miasta.

Warsztaty przeprowadzone zostały na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Nysie reprezentowaną przez Rektora dra inż. Przemysława Malinowskiego prof. ucz., a Urzędem Miasta Radomsko, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta dra Jarosławia Ferenca (data podpisania umowy 1.09.2022r.)

ORGANIZACJA WARSZTATÓW

Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach zajęć kursowych w czasie semestru zimowego RA 2022/23 na przedmiotach projektowych w zakresie projektowania urbanistycznego i architektonicznego na roku III sem. 5 na kierunku Architektura w Wydziale Nauk Technicznych PANS w Nysie. W projekcie uczestniczył student programu Erasmus+ odbywający część studiów w PANS w Nysie.

Nauczyciele akademiccy prowadzący przedmioty:
dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj, prof. ucz,
dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. ucz.
mgr inż. arch. Jakub Tomiczek

Organizacja w ramach kierunku Architektura WNT PANS:
mgr inż. Marcin Zdanowicz
mgr Dagmara Bojda

Opracował:
Piotr Obracaj, architekt, 
prof. ucz.

Galeria