Oficyna Wydawnicza

Współczesny sens i zakres treściowy prawa własności

Współczesny sens i zakres treściowy prawa własności

Autor: Adam Banaszkiewicz
ISBN: 978-83-67372-86-7
           978-83-65881-37-3
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe FCNE
                           Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 305
Cena: 75,00 PLN

spis treści


Jedną z pierwszych naturalnych więzi, jaka wykształciła się w trakcie rozwoju cywilizacyjnego człowieka, jest więź między człowiekiem a użytecznymi przedmiotami należącymi do jego otoczenia. Więź ta powstaje również w odniesieniu do przestrzeni lub ziemi, na której człowiek egzystuje. Już ludzie pierwotni w języku, za pomocą którego porozumiewali się między sobą, formułowali stwierdzenie: „To jest moje”. (…)
Obecnie prawo własności nie ma charakteru absolutnego, nie jest prawem nienaruszalnym. Jeżeli konieczność publiczna wymaga tego, aby rzecz została wyjęta spod władztwa właściciela i wykorzystana dla dobra ogółu, uprawnienia właściciela należy odpowiednio ograniczyć, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, nawet zupełnie go tych uprawnień pozbawić. Istotne znaczenie miało tutaj podporządkowanie interesów jed¬nostki interesom ogółu (interesowi społecznemu), przy jednoczesnym przyjęciu, iż jednostka jest częścią składową tegoż ogółu i realizacja interesu społecznego służy również jej interesom. Pamiętać bowiem należy, że realizacja interesu społecznego jest etapem realizacji interesu indywidualnego jednostki (ze wstępu).