Oficyna Wydawnicza

Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W poszukiwaniu tożsamości determinantów bezpieczeństwa wewnętrznego

Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W poszukiwaniu tożsamości determinantów bezpieczeństwa wewnętrznego

Autor: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-60081-22-9
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2020

Liczba stron: 356

Cena: 32 PLN
Spis treści - pobierz (.pdf)

Kolejny tom z cyklu Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tym razem skupio- ny jest na poszukiwaniu tożsamości determinantów bezpieczeństwa wewnętrznego.
(...) celem niniejszego dzieła jest umożliwienie zaprezentowania swoich poglądów, myśli czy opinii zarówno teoretykom, jak i praktykom zaangażowanym w proces zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego. Celem pośrednim jest wskazanie młodym adeptom studiowania, złożoności problematyki tego kierunku studiów, ale też z drugiej strony, jego walorów praktycznych związanych z procesem zapewnia- nia bezpieczeństwa mieszkańcom danych społeczności. Dlatego też w ten cel wpisują się również rozważania młodych, początkujących adeptów nauki. Kto bowiem lepiej potrafi trafić do młodego człowieka, kandydata na studia niż jego rówieśnik, który zaledwie rok czy dwa wcześniej oddał się pasji poznawania wiedzy teoretycznej o bezpieczeństwie wewnętrznym, a także potrafi przekazać swoje uwagi i doświadczenia z procesu nabywania umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla bezpieczeństwa wewnętrznego. (...)
Część pierwsza poświęcona została na ukazanie dylematów kadry naukowej i prak- tyków zawartych w ramach siedmiu twórczych, syntetycznych materiałów.
Druga część opracowania zawiera jedenaście artykułów poświęconych rozważaniom młodych adeptów nauki o wybranych aspektach bezpieczeństwa wewnętrznego.
Reasumując, do rąk Czytelników trafia zbiór przemyśleń, rozważań, a nawet dyle- matów kadry naukowej i dydaktycznej, w tym także praktyków, a także studentów, młodych adeptów nauki. Treści prezentowane w poszczególnych fragmentach publi- kacji dotyczą różnorodnej tematyki, ale łączy je jeden aspekt, próby poszukiwania źródeł procesu zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego.
(...) zebrane materiały stanowią doskonałe uzupełnienie literatury z obszaru bezpie- czeństwa wewnętrznego. Jest to wręcz nieocenione źródło wiedzy teoretycznej,  ale  i  praktycznej o  wybranych aspektach bezpieczeństwa wewnętrznego. Materiał ten stanowi również idealne wsparcie (swoiste résumé) dla studentów naszego kierunku studiów, co staje się chyba nadrzędnym celem tej publikacji (ze wstępu).