Oficyna Wydawnicza

System obrony powszechnej RP. Odbudowa i modernizacja

System obrony powszechnej RP. Odbudowa i modernizacja

Autor: Grzegorz Kwaśniak
ISBN: 978-83-68074-38-3
           978-83-65881-38-0
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe FCNE
                           Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie
Rok wydania: 2024
Liczba stron: 100

spis treści


Postępująca destabilizacja światowego systemu bezpieczeństwa, a także doświadczenia z konfliktu rosyjsko-gruzińskiego w 2008 r. oraz trwającej ciągle wojny rosyjsko-ukraińskiej, w pełni uzasadniają podjęcie pilnych działań, mających na celu poszukiwanie najbardziej odpowiednich koncepcji obrony granic i terytorium Polski. W pierwszej kolejności działania te powinny zmierzać do opracowania nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, nowej strategii obrony narodowej oraz kierować się następującymi przesłankami. (…) 
Głównym zadaniem SOP, w tym szczególnie WOT, powinna być praktyczna realizacja Planu Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, w tym szczególnie zwalczanie zagrożeń i kryzysów militarnych oraz niemilitarnych na terytorium całego przygotowanego obronnie obszaru kraju.
Natomiast głównym zadaniem wojsk operacyjnych, powinno być prowadzenie operacji obronnych na najbardziej zagrożonych kierunkach, w sytuacji użycia przez przeciwnika operacyjnych zgrupowań zadaniowych wojsk konwencjonalnych (ze wstępu).