Oficyna Wydawnicza

Informacje prawnie chronione

Informacje prawnie chronione

Redakcja: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-68074-41-3
           978-83-65881-39-7
Wydawnictwo: Grupa Wydawnicza FCNE
                           Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie
Rok wydania: 2024
Liczba stron: 366

spis treści


Niniejsza publikacja jest efektem przeprowadzonych badań w ramach projektu badawczego pt. „Bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych”. Istotnym impulsem w drodze dojścia do obranego celu badawczego była wymiana poglądów na temat roli wielu podmiotów, w tym służb i instytucji publicznych, w procesie kształtowania norm prawno-administracyjnych chroniących informacje ważne z punktu widzenia realizacji usług dla społeczeństwa. 

Publikacja wpisuje się w forum merytorycznej dyskusji, w której szczególny nacisk został położony na wskazanie znaczenia informacji w życiu społecznym i gospodarczym oraz wieloaspektowość współczesnych zagrożeń dla posiadanych i przetwarzanych zasobów informacyjnych. Omówione zostały uwarunkowania formalno-prawne i administracyjne wielu podmiotów w koordynowaniu działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa posiadanych zasobów informacyjnych. Szczególna uwaga została skupiona na działaniach podmiotów administracji publicznej, a także wymiaru sprawiedliwości i sektora bankowego (ze wstępu).