Biuro Praktyk i Karier Zawodowych

Procedura dla Pielęgniarstwa

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć.
Zgodnie z planem i programem kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo I stopnia praktyka realizowana jest w wymiarze 9 tygodni po II semestrze, 10 tygodni po IV semestrze i 11 tygodni po VI semestrze studiów.

Student musi posiadać aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną, ubezpieczenie OC (kserokopię polisy OC student dostarcza do dziekanatu przez pobraniem dokumentów na praktykę) oraz ubezpieczenie NW rozszerzone o ekspozycję zawodową (zakażenie wirusem HIV i żółtaczką). Zaleca się także szczepienia przeciwko WZW typu B.

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien przygotować się do jej odbycia, poprzez zapoznanie się z programem praktyki zawodowej oraz regulaminem praktyk zawodowych:

 1. Regulamin praktyk zawodowych
 2. Program praktyki zawodowej
 • Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych student deklaruje miejsca ich realizacji oraz pobiera z dziekanatu właściwe dokumenty które są zależne od rodzaju wybranej placówki (umowy, karty nadzoru praktyki, kryteria doboru placówek do realizacji praktyk oraz kryteria doboru opiekunów praktyki), które dostarcza placówce, w której będzie realizowana praktyka zawodowa. Dokumenty, o których mowa, student pobiera od dnia 15 marca roku, którego dotyczą (student 3 roku może realizować praktykę zawodową po zaliczeniu zajęć praktycznych z danego przedmiotu).

 • Podpisane umowy wraz z załącznikami oraz kserokopię wypełnionych kart nadzoru praktyki z informacją o zaplanowanych terminach ich realizacji winny być dostarczone do dziekanatu najpóźniej do dnia 31 maja.
   

 • Na podstawie dostarczonych dokumentów student otrzymuje siatkę oceny praktyki, świadectwo odbycia praktyki, dzienniczek praktyk i niezbędne ankiety.

 • Po zrealizowanych praktykach, wypełnione i podpisane przez opiekuna praktyki z ramienia Instytucji świadectwo odbycia praktyki oraz siatkę oceny praktyki i dzienniczek praktyk należy przedstawić opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni, w terminie przez niego ustalonym, w celu zaliczenia i oceny praktyki.

 • Po uzyskaniu zaliczenia student zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu kartę nadzoru praktyki, siatkę oceny praktyki, świadectwo odbycia praktyki oraz wypełnione ankiety najpóźniej w terminie do 10 października.

UWAGA!

 • Studenci starający się o zwolnienie z odbywania części lub całości praktyki zawodowej powinni złożyć w dziekanacie właściwe podanie skierowane do Instytutowej Komisji ds. Praktyk zawodowych najpóźniej do dnia 01 marca danego roku. Szczegółowe warunki i tryb zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki zawodowej określa PISMO OKÓLNE 22/2016 Rektora PWSZ w Nysie.
 • Informujemy, że student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez pobrania z dziekanatu dokumentów niezbędnych do ich realizacji

Zwalnianie z praktyk zawodowych