Biuro Praktyk i Karier Zawodowych

Ogólna procedura

Praktyki zawodowe są integralną częścią procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru.

 • Znalezienie miejsca odbywania praktyki (studenci mogą skorzystać z uczelnianej bazy praktykodawców, która znajduje się na stronie Biura Praktyk) oraz ustalenie jej terminu,
   
 • Przed realizacja praktyki należy pobrać z Dziekanatu dokumenty (m.in. umowę, kartę zgłoszenia), które po wypełnieniu przez praktykodawcę należy zwrócić do Dziekanatu (o terminy zwrotu dokumentów należy pytać w swoim Dziekanacie)
   
 • Na podstawie dostarczonych do Dziekanatu dokumentów student otrzymuje dzienniczek praktyk, siatkę oraz świadectwo odbycia praktyki, z którymi udaje się na praktykę
   
 • Realizacja praktyki (w trakcie jej trwania student wypełnia dzienniczek, natomiast świadectwo i siatkę ocen wypełnia opiekun wyznaczony przez praktykodawcę
   
 • Po zrealizowanych praktykach wypełnione dokumenty należy przedstawić nauczycielowi akademickiemu odpowiedzialnemu za nadzór nad praktykami, na danym kierunku studiów, w celu zaliczenia i oceny praktyki
   
 • Siatki praktyk i świadectwo odbycia praktyki należy zwrócić do Dziekanatu do końca semestru

Informujemy, że student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez pobrania z Dziekanatu dokumentów niezbędnych do ich realizacji oraz w terminie innym niż wyznaczony przez Uczelnię.