Akademicki Związek Sportowy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w projekcie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału członkostwa.