Akademicki Związek Sportowy

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Klubu AZS PWSZ Nysa zgodnie z § 15 A ust. 1 i 3 Statutu Klubu AZS PWSZ Nysa zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Klubu AZS PWSZ Nysa w następujących terminach:

termin I:  24 listopada 2022 r., o godz. 17:30
termin II: 24 listopada 2022 r., o godz. 18:00.

Zebranie odbędzie się w budynku PANS w Nysie, przy ul. Głuchołaskiej 12 (hala sportowa).

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zebrania Klubu AZS PWSZ Nysa i stwierdzenie kworum.
2.    Wybór przewodniczącego zebrania.
3.   Przedstawienie przez Zarządu Klubu AZS PWSZ Nysa sprawozdania z działalności za 2021 rok i dyskusja.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Walne Zebranie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021 (§15 A. ust. 4 pkt. 2).
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie klubu (§15 A. ust. 4 pkt. 4), w tym:
     5.1.     zmiana nazwy klubu w związku ze zmianą nazwy Uczelni (§1, §2, §7),
     5.2.     ujednolicenie zapisów o reprezentowaniu klubu (§18 B. ust. 5 pkt. 2a oraz §24 ust. 4),
     5.3.     zmiana zapisów dotyczących prowadzenia działalności (§24 ust. 2).
6.    Przyjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego statutu klubu.
7.    Sprawy różne i wolne wnioski.
8.    Zamknięcie obrad.