Biuro Obsługi Projektów

Projekt „Efektywne i nowoczesne kształcenie w MCSM na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie”

Projekt „Efektywne i nowoczesne kształcenie w MCSM na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie”

Projekt „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” otrzymał dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020  Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Dofinansowanie i wartość projektu wynosi:  2 596 936,67 zł.

Czas realizacji projektu to:  kwiecień 2020 r. - grudzień 2022 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego oraz rozwój monoprofilowego centrum symulacji medycznej (MCSM) dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie. Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Nysie, będzie istotnym narzędziem dydaktycznym w kształceniu przyszłych pracowników ochrony zdrowia. Studenci otrzymają wsparcie w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej oraz dodatkowych zajęć wykraczających poza standardowy program kształcenia w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych. Projekt pozwoli dostosować program kształcenia do oczekiwań rynku oraz wzmocnić praktyczne przygotowanie przed dyplomowe studentów, co przełoży się na wzmocnienie potencjału Uczelni. Proponowane działania pomogą wesprzeć kompetencje, które w przyszłości będą stanowiły o konkurencyjności tej grupy w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu wykonywanych przez nią usług. Cel główny projektu przyczyni się lepszego kształcenia studentów w kolejnych latach, dobrze wyposażone MCSM będzie stanowiło bazę, w którym studenci będą kontynuować naukę. Efektem projektu będzie profesjonalne przygotowanie specjalistów do pracy, z uwzględnieniem postanowień UE, w tym Procesu Bolońskiego. MCSM pozwoli na lepsze dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb i wymagań otoczenia oraz zmieniających się standardów leczniczych.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęci studenci studiów I stopnia kier. pielęgniarstwo na studiach stacjonarnych w PWSZ w Nysie. Pośrednio uczestnikami wsparcia będzie też kadra uczelni w tym nauczyciele wydziału pielęgniarstwa, informatyk, technik.