Akademickie Centrum Zrównoważonego Rozwoju

ACZR

Przedmiotem działalności CBEZR PANS w Nysie jest edukacja ekologiczna, promowanie działań proekologicznych oraz wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:

  • zaspokojenie potrzeb w zakresie realizacji prac badawczo-wdrożeniowych dotychczas nie oferowanych przez instytucje około biznesowe Opolszczyzny (GOZ, nowoczesne technologie energetyczne, redukcja emisji CO2),
  • umożliwienie realizacji prac zmierzających do wdrożenia innowacyjnych technologii i innowacyjnych produktów w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • inspirowanie nowych inwestycji (powstawanie nowych firm), a tym samym rozwój przedsiębiorczości (w zakresie gospodarki odpadami),
  • wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, nie tylko lokalnym, ale także ponadregionalnym, promowanie środków na rzecz efektywności energetycznej,
  • edukacja dzieci i młodzieży w zakresie GOZ, odnawialnych źródeł energii,
  • rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania na szczeblu lokalnym,
  • wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe,
  • wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
  • sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi zielonej infrastruktury w środowisku miejskim oraz zmniejszanie zanieczyszczenia,
  • wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

Galeria