Finanse i rachunkowość

Praktyki od 2019

ZAKTUALIZOWANY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH 

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć.

Zgodnie z planem i programem kształcenia dla kierunku Finanse i rachunkowość, praktyka realizowana jest w wymiarze:

  1. Praktyka wakacyjna w wymiarze 6 tygodni po II semestrze studiów
  2. Praktyka śródroczna w wymiarze 3 tygodni na III semestrze studiów
  3. Praktyka wakacyjna w wymiarze 4 tygodni po IV semestrze studiów
  4. Praktyka śródroczna w wymiarze 3 tygodni na V semestrze studiów
  5. Praktyka śródroczna w wymiarze 8 tygodni na VI semestrze studiów

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk zawodowych oraz programem praktyk zawodowych.

Regulamin i program praktyk zawodowych.

Opiekunem z ramienia uczelni nad praktykami zawodowymi jest:
dla studentów rozpoczynających studia r. akad. 2022/23 jest dr inż. Marta Targowicz.

Przed rozpoczęciem praktyk student pobiera z dziekanatu kartę zgłoszenia praktyki oraz dwa egzemplarze umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej.

Dokumenty te należy dostarczyć do Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa.

Po otrzymaniu z Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa, podpisanej umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej oraz karty zgłoszenia praktyki, student przekazuje je do dziekanatu, gdzie otrzymuje siatkę oceny praktyki oraz świadectwo odbycia praktyki, jak również dzienniczek praktyk.

Po zrealizowanych praktykach, wypełnione i podpisane przez opiekuna praktyki z ramienia Instytucji świadectwo odbycia praktyki oraz siatkę oceny praktyki jak również dzienniczek praktyk (wypełniony zgodnie z wymaganiami opiekuna praktyki z ramienia Uczelni), należy zdać opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni, w terminie przez niego ustalonym, w celu zaliczenia i oceny praktyki.

W razie zaangażowania studentów w projekty praktyczne (staże), które umożliwiają osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych w programie studiów do praktyk istnieje możliwość zaliczenia tego okresu w praktyki.

W przypadku studentów, którzy nie kończą studiów w aktualnym semestrze, za zgodą Dziekana Wydziału istnieje możliwość przedłużenia realizacji obowiązku praktyk na kolejny rok akademicki - gdy nie jest możliwe zrealizowanie praktyk we właściwym czasie (np. ze względu na epidemię).


UWAGA!
Informujemy, że student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez karty zgłoszenia praktyki z uczelni.
Przypominamy wszystkim studentom, o konieczności ubezpieczeń NNW oraz OC na wybranych specjalnościach lub kierunkach.