Dietetyka

Praktyka zawodowa

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć.

Zgodnie z programem studiów dla kierunku dietetyka, praktyka realizowana jest w wymiarze:

dla studentów rozpoczynających naukę od 2016 roku

 • 200 godzin (25 dni roboczych) po II semestrze – praktyka wakacyjna
 • 120 godzin (15 dni roboczych) w trakcie trwania III semestru – praktyka śródroczna
 • 200 godzin (25 dni roboczych) po IV semestrze – praktyka wakacyjna

dla studentów rozpoczynających naukę od 2019 roku

 • 240 godzin (30 dni roboczych) po II semestrze – praktyka wakacyjna
 • 120 godzin (15 dni roboczych) w trakcie trwania III semestru – praktyka śródroczna
 • 280 godzin (35 dni roboczych) po IV semestrze – praktyka wakacyjna
 • 320 godzin (40 dni roboczych) w trakcie trwania VI semestru – praktyka śródroczna

Zasady i formy odbywania praktyk zawodowych zostały określone w Regulaminie praktyk zawodowych na kierunku dietetyka oraz Programie praktyk zawodowych (Harmonogram Praktyk Zawodowych), z którymi student powinien się zapoznać przed rozpoczęciem praktyki.

Program praktyk zawodowych (Harmonogram Praktyk Zawodowych):

 

dla studentów rozpoczynających naukę od 2016 roku

 • Semestr II .pdf
 • Semestr III .pdf
 • Semestr IV .pdf

dla studentów rozpoczynających naukę od 2019 roku

 • Semestr II .pdf
 • Semestr III .pdf
 • Semestr IV .pdf
 • semestr VI DK .pdf
 • semester VI DS .pdf
 • semester VI P .pdf

 

Opiekunami praktyk zawodowych z ramienia uczelni są (informacja - tablica ogłoszeń):
dr inż. Ewa Malczyk, prof. PWSZ w Nysie, dr n. med. Marta Misiarz, dr n. zdr. Jagoda Rydelek, dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec

Obowiązki studenta odbywającego praktykę:

 

 

 

 

 1. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student powinien podpisać umowę lub przedłożyć kartę nadzoru praktyki podpisaną przez opiekuna praktyki w placówce (w przypadku podpisania przez uczelnię umowy z placówką, w której ma się odbywać praktyka).
  W tym celu pobiera z dziekanatu następujące dokumenty:
  • kartę zgłoszenia praktyki
  • trzy egzemplarze umowy
  • program praktyk
  lub
  • kartę nadzoru praktyki
  • program praktyk

  w terminach:
  • od dnia 01 marca – praktyka wakacyjna (semestr II i IV)
  • od dnia 01 września – praktyka śródroczna (semestr III)
  • od dnia 01 grudnia – praktyka śródroczna (semestr VI).

  Pobrane dokumenty dostarcza do Instytucji, w której będzie realizowana praktyka zawodowa i uzyskuje podpis potwierdzony pieczęcią na umowach oraz karcie zgłoszenia praktyki (1 egzemplarz umowy oraz program praktyk zostaje w Instytucji).
 2. Następnie student dostarcza wypełnione, podpisane i opieczętowane niżej wymienione dokumenty do dziekanatu:
  • 1 egzemplarz umowy (1 egzemplarz podpisanej umowy jest dla studenta)
  • karta zgłoszenia praktyki
  lub
  • kserokopię karty nadzoru praktyki

  w terminach:
  • do dnia 31 maja – praktyka wakacyjna (semestr II i IV)
  • do dnia 30 listopada – praktyka śródroczna (semestr III)
  • do ostatniego dnia lutego – praktyka śródroczna (semestr VI).

  Jednocześnie student otrzymuje z dziekanatu:
  • siatkę oceny praktyki
  • świadectwo odbycia praktyki
  • dziennik praktyk.
 3. Po zrealizowanych praktykach w celu zaliczenia i uzyskania oceny z praktyki, student przedstawia opiekunowi praktyki z ramienia uczelni wypełnione, podpisane i potwierdzone pieczęcią przez opiekuna praktyki w miejscu odbycia praktyki, niżej wymienione dokumenty:
  • świadectwo odbycia praktyki
  • siatkę oceny praktyki
  • dziennik praktyk
  lub
  • świadectwo odbycia praktyki
  • siatkę oceny praktyki
  • dziennik praktyk
  • oryginał karty nadzoru praktyki.

  Dokumenty należy przedstawić opiekunowi praktyki z ramienia uczelni (patrz wyżej) do zakończenia semestru. Dla osób odbywających praktykę:
  • do końca września – dokumenty należy przedłożyć do końca drugiego tygodnia semestru zimowego
  • do końca zajęć programowych w semestrze III – dokumenty należy przedłożyć do końca trzeciego tygodnia lutego
  • do końca zajęć programowych w semestrze VI – dokumenty należy przedłożyć do końca trzeciego tygodnia czerwca.
 4. Dokumenty (po zaliczeniu i ocenie), o których mowa w punkcie 3, tj.:
  • świadectwo odbycia praktyki
  • siatkę oceny praktyki
  • dziennik praktyk

  należy dostarczyć do dziekanatu:
  • do dnia 20 października – praktyka wakacyjna (semestr II i IV)
  • do ostatniego dnia lutego – praktyka śródroczna (semestr III)
  • do dnia 30 czerwca – praktyka śródroczna (semestr VI).

UWAGI!

 • Student realizuje praktykę zawodową zgodnie z terminem określonym w umowie i w karcie zgłoszenia praktyki (zmiana terminu odbywania praktyki powinna być zgłoszona w dziekanacie),
 • Wcześniejsze odbycie praktyki zawodowej może się odbyć tylko za pisemną zgodą Dziekana Wydziału. Podanie należy złożyć w dziekanacie,
 • Student realizuje praktyki zawodowe w instytucjach, placówkach lub firmach przez siebie wybranych zgodnie z programem praktyk zawodowych,

Student zobowiązany jest do:

 • ubezpieczenia się:
  • od odpowiedzialności cywilnej (OC),
  • od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • zaszczepienia się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
 • przedstawienia książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych w dziekanacie z aktualnymi badaniami,
 • zaopatrzenia się w odzież i obuwie robocze oraz ochronne zgodnie z wymogami BHP.

Informujemy, że student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez pobrania z dziekanatu dokumentów niezbędnych do ich realizacji.