Bezpieczeństwo wewnętrzne

Komunikat

Współczesny świat jest pełen niebezpieczeństw. Obecny dynamizm zachodzący w sferze społecznej, gospodarczej, prawnej czy też technicznej powoduje co prawda znikniecie niektórych spośród nich, ale jednocześnie sprawia pojawienie się innych lub ich wzmożenie. Wyeliminowanie pewnych zagrożeń niestety nie prowadzi obecnie do zbudowania pełnej przestrzeni dla bezpieczeństwa jednostki czy państwa. Zbyt wiele dziedzin dziś pozostaje wciąż nie objętych ochroną lub ochrona ta okazuje się niewystarczająca, choćby z powodu braku pełnej wiedzy, niedostępności środków, braku należytej koordynacji czy też dostępu do informacji we właściwym czasie.
Z perspektywy naszego kraju oraz zmian w nim zachodzących na przełomie XX i XXI wieku, z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć, ale także i słabości jakie realnie istnieją, należy dążyć do poprawy bezpieczeństwa i powstrzymywać procesy, które powodują niedomaganie prawidłowego funkcjonowania państwa czy też w sferze lokalnej. Istnieje dziś konieczność bardziej zdecydowanego poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz stopniowej ewolucji krajowych systemów bezpieczeństwa w kierunku tworzenia kompleksowych narzędzi zarządzania kryzysowego, umożliwiających równoczesne korzystanie zarówno z komponentów cywilnych, jak i militarnych, na każdym poziomie reagowania: międzynarodowym, regionalnym i krajowym.
Powyższe problemy tak ważne dla każdego obywatela i państwa wpłynęły na stworzenie cyklicznych spotkań konferencyjnych pod nazwą "Nyskie Forum Bezpieczeństwa". Ideą Forum było i jest ciągłe prowadzenie dialogu pomiędzy nauką, biznesem, przedstawicielami władz państwa, przedstawicielami samorządu, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo (inspekcje, straże, policja, wojsko, jednostki ratownicze i inne), organizacjami pozarządowymi oraz ludźmi stojącymi na czele strategicznych zakładów pracy oraz państwowych jednostek organizacyjnych i innych organizacji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa w różnych dziedzinach. To także włączenie specjalistów z różnych obszarów dla stworzenia pełnego obrazu zagrożeń oraz systemów ochrony i obrony.
Do roku 2021 zrealizowano 3 spotkania dotyczące problemów: bezpieczeństwa społeczności lokalnych, infrastruktury krytycznej oraz zrównoważonego rozwoju. Następne forum dotyczyć będzie bezpieczeństwa ekologicznego.